Komisja Prawnicza Rządowego Centrum Legislacji rozpatruje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie zmiany sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne. Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynków biurowych i handlowych, związaną z koniecznością ich przebudowy, w celu przekształcenia tych obiektów w budynki mieszkalne.

Roboty budowlane bez pozwolenia na budowę

Proponowane ułatwienia to brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzenia innych robót budowlanych, nawet w przypadku przebudowy ścian zewnętrznych. Po wejściu w życie zmiany ustaw, obowiązek ten miałby mieć zastosowanie jedynie w przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku przebudowywanego dla potrzeb zmiany sposobu jego użytkowania. Proponowane ułatwienia nie będą miały zastosowania do budynków i obszarów objętych formami ochrony zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz do budynków do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Łatwiejsza zmiana sposobu użytkowania terenu na cele mieszkaniowe

Dodatkowo, projekt proponuje zmiany w specustawie mieszkaniowej, dzięki którym możliwe będzie przekształcenie terenów, na których obecnie zlokalizowane są budynki biurowe lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w inwestycje mieszkaniowe bez konieczności spełnienia warunku niesprzeczności sposobu zagospodarowania tych terenów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. By nowa inwestycja mieszkaniowa została w przyszłości uwzględniona przy sporządzaniu dla terenu, na którym jest ona zlokalizowana, planu miejscowego lub przy zmianie planu, konieczne będzie zawiadomienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianie sposobu użytkowania budynku w trybie specustawy mieszkaniowej.

Zakup przez gminę części powierzchni przy konwersji budynków

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest możliwość zakupu przez gminę co najmniej 5% powierzchni użytkowej mieszkań lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a utworzonych w ramach inwestycji polegającej na konwersji budynków. Skorzystanie przez inwestora z tej opcji obligowałaby go do przedstawienia gminie oferty zakupu wskazanej ilości lokali lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a naruszenie tego warunku powodowałoby nieważność umów zbycia, dzierżawy, wynajmu i użyczenia lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych powstałych w ramach inwestycji.

Ułatwienia w przekształcaniu biur i powierzchni handlowych w mieszkania – cel i termin wprowadzenia w życie projektowanych zmian

Nowe rozwiązania, które mają mieć charakter doraźny i zastosowanie do dnia 31 grudnia 2024 r. stanowią, jak wynika z uzasadnienia, odpowiedź na sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 która spowodowała, że rozwinął się model pracy zdalnej, część sklepów stacjonarnych przeniosła swoją działalność do Internetu, a wiele budynków biurowych i handlowych opustoszało. Jednocześnie wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski i konieczność zapewnienia znacznej liczby mieszkań. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2022 r.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria KPMG Law oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie procesu inwestycji budowlanych, w tym przeprowadzenia procedur administracyjnych.

Jeżeli moglibyśmy Państwu pomóc w powyższych kwestiach, uprzejmie prosimy o kontakt.