Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej 6 maja poinformował, że od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii w Polsce zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r. Od tego czasu do prawa podatkowego były wprowadzane różnego rodzaju ulgi/preferencje związane z sytuacją epidemiologiczną. Część z tych ulg i preferencji obowiązuje do określonego czasu po odwołaniu stanu epidemii, inne natomiast do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. To rozróżnienie jest bardzo istotne z punktu widzenia prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Poniżej przedstawiamy wpływ zniesienia stanu epidemii na rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków.

  

Podatek od przychodów z budynków

Z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. zmieniającej ustawę o CIT i PIT (weszła w życie od 1 stycznia 2021 r.) rozszerzono bezwarunkowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 38ha ustawy o CIT oraz art. 52pa ustawy o PIT).

W związku ze zniesieniem stanu epidemii od 16 maja 2022 r., zwolnienie z podatku od przychodów z budynków będzie obowiązywać do końca maja. Od 1 czerwca 2022 r. powstanie obowiązek rozliczania podatku od przychodów z budynków.

IP BOX

Wygaśnięcie prawa do stosowania 5 proc. PIT/CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (już przy obliczaniu zaliczek) – uprawnienie to dotyczy dochodów osiąganych m.in. w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52u ustawy o PIT i 38m ustawy o CIT). Odwołanie stanu epidemii w maju spowoduje, że maj będzie ostatnim miesiącem, w którym będzie można skorzystać z obniżonej stawki CIT, zaś podatnicy PIT będą mogli skorzystać z tego rozwiązania do końca 2022 r. 

Ulga B+R

Wygaśnięcie prawa do rozliczania w zaliczkach na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 – uprawnienie to dotyczy wydatków które ponoszone były w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52t ustawy o PIT oraz art. 38l ustawy o CIT). Podatnik CIT może odliczyć również wydatki, o którym mowa wyżej, od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19; tym samym ostatni raz odliczenie – gdy idzie o zaliczkę – możliwe będzie  w maju 2022 r. 

Limity zwolnień PIT

Do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 obowiązuje podwyższenie limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników (art. 52l i 52t ustawy o PIT):

  • zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy o PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do 3.000 zł;
  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane ze źródeł obrotowych do 10.000 zł;
  • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do 2.000 zł;
  • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane ze źródeł innych niż ZFŚS – do 3.000 zł;
  • wolne od podatku są świadczenia postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19.

W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r., powyższa możliwość skorzystania z podwyższonych limitów zwolnień w PIT będzie możliwa jedynie do końca 2022 r.

Bieg terminów w zakresie MDR

W przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu, w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 37y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy w zakresie MDR nadal będą zawieszone. 

Certyfikaty rezydencji

W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Płatnik będzie mógł również uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania tych stanów. Wprowadzono również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości (art. 31ya 19 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji nadal zostaną utrzymane. 

Ulga na złe długi

Nie dłużej niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, pod pewnymi warunkami (negatywne konsekwencje COVID-19 / spadek przychodów), możliwe jest wyłączenie konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (ulga na złe długi) (art. 52q oraz art. 52w ustawy o PIT oraz art. 38i oraz art. 38o ustawy o CIT). W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r. taka możliwość będzie obowiązywać jedynie do końca 2022 r.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wygaśniecie prawa do dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – uprawnienie to przysługuje podatnikom tylko do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii (art. 52s ustawy o PIT oraz art. 38k ustawy o CIT). W konsekwencji, w związku z odwołaniem stanu epidemii od 16 maja, taka preferencja będzie obowiązywać jedynie do końca maja 2022 r.

Odliczanie darowizn przekazywanych na cele związane z COVID-19

Wygaśnięcie prawa do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji / NGO – uprawnienie to dotyczy darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, w wysokości kwoty darowizny 150 proc. lub 200 proc. kwoty darowizny, w zależności od terminu jej przekazania. Odliczenie, o którym mowa wyżej, przysługuje podatnikom, którzy dokonali darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami, jeśli zostały przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52n oraz 52x ustawy o PIT oraz art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT). 

Biała lista podatników VAT

W okresie epidemii wydłużony został z 7 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn Tarczy 1.0). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy nadal będą wydłużone do 14 dni.

Wydłużenie terminów oczekiwania na interpretację indywidualną

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące (art. 31g Tarczy 1.0). W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego (pomimo odwołania stanu epidemii) terminy na wydanie interpretacji podatkowych nadal będą wydłużone.