Jest 4 października 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zmiany w projekcie ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu

Ustawa zawierająca zmiany przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu była przedmiotem prac w Sejmie. W trakcie prac posłowie wprowadzili do niej istotne poprawki. Do najważniejszych z nich należą: wyłączenie z tzw. minimalnego podatku dochodowego części grup kapitałowych, jeśli udział ich łącznych dochodów w łącznych przychodach jest większy niż 1%, umożliwienie skorzystania z ulgi dla klasy średniej osobom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się według skali podatkowej, odroczenie o rok wejścia w życie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących grup VAT do 1 lipca 2022 r., zastąpienie dotychczasowego mechanizmu rozliczania podatku przez rodziców samotnie wychowujących dziecko ulgą w wysokości 1,5 tys. zł, wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych (powyżej czterech dzieci), czy też umożliwienie emerytom, którzy zrezygnują z emerytury i będą pracować, zastosowania ulgi do wysokości 85 tys. zł. Dodatkowe poprawki do ustawy mogą zostać wprowadzone również w trakcie prac w Senacie.

Uchwała NSA: dla klasyfikacji obiektu w podatku od nieruchomości decydujące znaczenie ma ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

W uchwale 7 sędziów z 29 września 2021 r. (sygn. akt III FPS 1/21) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego nie można zakwalifikować jako budowli obiektu, który wpisuje się w definicję budynku. Oznacza to, że nawet jeżeli obiekt jest w rozumieniu prawa budowlanego budowlą, ale spełnia również przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych warunki uznania go na potrzeby podatku od nieruchomości za budynek, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, powinien być opodatkowany na zasadach właściwych dla budynków. Uchwała została wydana na tle istniejącej w ostatnich latach w orzecznictwie sądów administracyjnych kontrowersji dotyczącej tego, czy silosy, zbiorniki i inne podobne obiekty magazynowe stanowią na gruncie podatku od nieruchomości budowle, nawet jeżeli posiadają określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych cechy budynku. Uchwała może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy są posiadaczami kubaturowych obiektów magazynowych, takich jak silosy. W przypadku obiektów, których podstawową cechą jest kubatura, a nie powierzchnia użytkowa, uzasadnione może być traktowanie takich obiektów na potrzeby podatku od nieruchomości jako budowli.

Nowa opinia zabezpieczająca dotycząca połączenia odwrotnego

27 września 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano opinię zabezpieczającą z dnia 27 sierpnia 2021 r. (sygn. DKP2.8011.8.2021), dotyczącą skutków podatkowych połączenia odwrotnego w ramach reorganizacji grupy kapitałowej. W wydanej opinii Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że planowana czynność połączenia odwrotnego mogłaby zostać zastosowana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, innych niż osiągniecie korzyści podatkowej w postaci neutralnego podatkowo przejęcia majątku spółki, przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami. W konsekwencji Szef KAS uznał, że do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opinie zabezpieczające dotyczące obniżenia stawek amortyzacyjnych w SSE

Na stronach Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dwie nowe opinie zabezpieczające Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące czasowego obniżenia stawek amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w okresie korzystania przez podatnika z pomocy publicznej. W ocenie Szefa KAS choć obniżenie stawek amortyzacji w specjalnej strefie ekonomicznej ma na celu przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej, to nie sposób uznać, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami nie zastosowałby takiego sposobu działania. W konsekwencji Szef KAS przyjął, że do przedstawionych przez wnioskodawców korzyści podatkowych wynikających z czynności nie znajdzie zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Jeżeli norma prawna odsyła do przepisów innych niż podatkowe organ musi je zinterpretować

W wyroku z dnia 23 września 2021 r. (sygn. akt I FSK 1573/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeżeli norma prawnopodatkowa jest zbudowana nie tylko z przepisów prawa podatkowego, ale także z regulacji prawnych innych dziedzin prawa, obowiązkiem organu integracyjnego jest odniesienie się do takich przepisów. Sprawa dotyczyła odmowy wydania przez organ interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług, w której istotne było uznanie, czy równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych do zakładu budżetowego przez gminę oraz stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego stanowią przychody wykonane zakładu budżetowego.