1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie podatku VAT, dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce, procedury TAX FREE, obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online oraz jednolitego pliku kontrolnego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pakiet VAT e-commerce

W zakresie tzw. Pakietu VAT e-commerce nowe przepisy stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Zmiany dotyczą m.in. ujednolicenia progu, po przekroczeniu którego dostawca dokonujący sprzedaży wysyłkowej zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT i rozliczania VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (próg ten wynosi 10 tys. EUR netto i odnosi się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE).

Obowiązku tego będzie można jednak uniknąć poprzez uczestnictwo w nowej procedurze – VAT-OSS (Value Added Tax – One-Stop-Shop).

System VAT-OSS jest mechanizmem ułatwiającym rozliczanie podatku VAT należnego docelowo w jednym kraju Unii Europejskiej, umożliwiając przedsiębiorcom zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych państwach członkowskich, a także złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług. Korzystanie z procedury VAT-OSS będzie fakultatywne.

Z kolei w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR wprowadzono procedurę VAT IOSS (Import One Stop Shop – IOSS).

W tym przypadku VAT od importu nie nalicza się, a jest on opłacany dopiero od dostawy towaru – z chwilą zapłaty za dostarczany towar. Podatnik – również nieunijny – składa jedną deklarację VAT co do całości miesięcznych transakcji tego rodzaju. Może złożyć zgłoszenie przed polskim urzędem skarbowym i rozliczać w Polsce VAT od całości transakcji tego rodzaju co do dostaw na terytorium całej Unii.

Ponadto uchylone zostało zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 EUR we wszystkich krajach UE (w Polsce zwolnienie już nie obowiązywało dla transakcji
e-commerce).

Kolejna ważna zmiana dotyczy podmiotów, które ułatwiają dokonanie sprzedaży towarów poprzez użycie tzw. elektronicznych interfejsów takich jak np. platforma handlowa, portal czy oprogramowanie aplikacji (API).

Podmioty te zostały zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT w przypadku:

  • sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR,
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem – wyłącznie w przypadku, gdy ww. transakcje będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby, a w razie braku siedziby – stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. 

Zmiany w procedurze TAX FREE

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Natomiast już od 1 lipca 2021 r., przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE, mogą rejestrować się na platformie PUESC, aby dostosować swój biznes do nowych przepisów.

Więcej branż z kasami online

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online został rozszerzony na przedsiębiorców świadczących usługi:

  • budowlane,
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu.

Zmiany w JPK

1 lipca 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności.

Natomiast będą oni zobowiązani stosować nowe oznaczenia związane z unijnym pakietem e-commerce.

W części deklaracyjnej JPK_V7 pojawi się oznaczenie (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) dla podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym ułatwiali poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dokonanie niektórych dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium UE.

Oznaczenia TP nie będą wymagane w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Z kolei faktury uproszczone i bilety będą wykazywane w jednolitym pliku kontrolnym zbiorczo.

Dokonano także szeregu zmian doprecyzowujących w oznaczeniach GTU. Wskazano również jednoznacznie w treści rozporządzenia, że oznaczenia GTU nie będą miały zastosowania do dokumentów wewnętrznych oraz raportów z kas fiskalnych. Do raportów z kas fiskalnych nie będą też miały zastosowania oznaczenia dotyczące typów transakcji.

Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi.

Zwracamy uwagę, że do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?