W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

  • Objaśnienia podatkowe dotyczące SLIM VAT
  • Pakiet VAT e-commerce
  • Spółki komandytowe podatnikami CIT
  • Dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej od 2022 r.
  • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności VAT rozważane przez Ministerstwo Finansów
     

Objaśnienia podatkowe dotyczące SLIM VAT

23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało finalną wersję objaśnień podatkowych dotyczących pakietu uproszczeń i zmian przepisów dotyczących VAT, tzw. SLIM VAT. W porównaniu do pierwotnej wersji objaśnienia zostały poszerzone o wiele dodatkowych przykładów. Wskazano wyraźnie, że nowe regulacje w zakresie korekt faktur VAT in minus mają odpowiednie zastosowanie również do faktur korygujących wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ministerstwo wyjaśniło także m.in., że wybór określonej metody przeliczania kursów walutowych w podatku VAT nie będzie spełniał przesłanki do uznania go za uzgodnienie/schemat podatkowy w myśl regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Pakiet VAT e-commerce

W kwietniu 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w przepisach VAT dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, który ma na celu m.in. ułatwienie rozliczania podatku VAT od transgranicznej sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Nowe przepisy przewidują m.in. umożliwienie podatnikom VAT sprzedającym towary nabyte w innych państwach członkowskich UE rozliczania VAT należnego od sprzedaży towarów konsumentom w innych państwach UE z zastosowaniem tzw. jednego punktu obsługi (One Stop Shop). Po wejściu w życie zmian, podatnik prowadzący sprzedaż towarów konsumentom w innych państwach członkowskich nie będzie już zobowiązany do rejestrowania się w każdym państwie członkowskim, do którego wysyła swoje towary. Skorzystanie z ułatwień w celu rozliczenia VAT będzie jednak możliwe jedynie w sytuacji, gdy na skutek dokonanej dostawy nabyty przez konsumenta towar będzie przemieszczany z jednego państwa członkowskiego (państwa magazynowania) do innego państwa członkowskiego (państwa odbioru towaru przez konsumenta). Jeżeli sprzedawane towary będą znajdowały się w tym samym państwie, w którym znajduje się nabywca, taka sprzedaż będzie sprzedażą krajową na terytorium danego państwa członkowskiego. Dla zasad rozliczania VAT kluczowe będzie więc miejsce, w którym towary będą magazynowane przed dokonaniem ich sprzedaży na rzecz konsumenta.

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych spółki komandytowe uzyskały status podatników CIT od 1 stycznia 2021 r., chyba że skorzystały z możliwości odroczenia tej zmiany do 1 maja 2021 r. Tym samym od 1 maja 2021 r. podatnikami CIT zostały już wszystkie spółki komandytowe. Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych oznacza, że dochody generowane przez te spółki, które w poprzednim stanie prawnym podlegały opodatkowaniu tylko na poziomie wspólników, obecnie podlegają opodatkowaniu dwukrotnie – zarówno na poziomie spółki, jak i wspólników. Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, osiągniętych zanim stała się ona podatnikiem CIT, stosuje się dotychczasowe przepisy, co oznacza, że zysk wypracowany przez spółkę komandytową przed datą objęcia jej dochodów CIT będzie opodatkowany na starych zasadach, nawet jeśli zostanie wypłacony później.

Dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej od 2022 r.

28 kwietnia 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat oraz prezentacja na temat nowego systemu zwrotu VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE (TAX-FREE). Obecnie w systemie tym obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności VAT rozważane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozważa obniżenie progu kwotowego, od którego obowiązkowe jest stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. VAT split payment). Obecnie próg ten wynosi 15 tys. zł. Poniżej tej kwoty stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Ministerstwo rozważa jednak również całkowite zniesienie limitu kwotowego, czyli objęcie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności wszystkich faktur VAT, niezależnie od ich kwoty, a także rodzaju towarów lub usług. Zanim powstanie projekt przepisów w tym zakresie, Ministerstwo zamierza skonsultować planowane rozwiązania z przedsiębiorcami. Szczegóły tych rozwiązań, jak również termin przedstawienia ich do konsultacji publicznych, nie są na ten moment znane.