Tax Alert: Zmiany we właściwości organów podatkowych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany we właściwości organów podatkowych od 01.01.2021

31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Z kolei 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Rozporządzenia zmieniają ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. dotychczasową właściwość organów podatkowych dla części podatników.


Od początku roku m.in. największych podatników (o przychodach powyżej 50 mln euro) z obszaru całego kraju obsługuje Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Obsługę nieco mniejszych podatników (o przychodach powyżej 3 mln euro) prowadzi dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających w poszczególnych województwach.

 

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru całego kraju, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) od 1 stycznia 2021 r. są objęte właściwością Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Urząd ten obsługiwał będzie również:

 • spółki giełdowe;

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład;

 • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych utworzone na podstawie prawa bankowego;

 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji.
   

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe w województwach

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający kwotę 3 mln euro (określony na podstawie zeznania podatkowego), ale nieprzekraczający kwoty 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) od 1 stycznia 2021 r. są objęte właściwością dziewiętnastu „dużych”, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, działających w poszczególnych województwach (w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim funkcjonują po dwa takie urzędy).

We właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych znajdują się ponadto:

 • przedsiębiorcy zagraniczni (z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi), którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód co najmniej 3 mln euro;

 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi);

 • banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

 • jednostki samorządu terytorialnego.
   

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Z kolei Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jest organem właściwym dla przedsiębiorców zagranicznych (z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi) z obszaru całego kraju, których roczny przychód wynosi co najmniej 3 mln euro i którzy posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego województwa, a także jednostek działających na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i jednostek działających na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

Od 1 stycznia 2021 r. jeden naczelnik urzędu skarbowego – Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie – obsługuje wszystkich podatników i płatników z obszaru całego kraju w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego przez płatników od nierezydentów (podatek u źródła). Organ ten jest również właściwy miejscowo w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników, na wniosek będącego nierezydentem podatnika tego podatku.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wprowadzającego tę zmianę wskazano, że ma ona na celu zapewnienie możliwości identyfikacji przez organy podatkowe istotnych ryzyk mogących wystąpić w obszarze podatku u źródła, a obsługa podatników i płatników podatku u źródła wymaga od organu podatkowego wysokiego poziomu wyspecjalizowanej wiedzy.
 

Podmioty zagraniczne

Zmiany dotyczą również właściwości urzędów skarbowych w sprawie opodatkowania podmiotów będących nierezydentami i podatników z udziałem podmiotów zagranicznych. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwy miejscowo w województwie mazowieckim, a także jeżeli nierezydent prowadzi działalność lub uzyskuje przychody na terenie więcej niż jednego województwa, będzie Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Z kolei polscy podatnicy, którzy są zarządzani bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta lub nierezydent dysponuje w nich co najmniej 5 proc. głosów, a także ci którzy biorą udział w zarządzaniu lub posiadają udziały w podmiotach zagranicznych, którzy nie będą spełniać progów przychodowych określonych w nowych przepisach, wrócą pod opiekę urzędów skarbowych ogólnej właściwości.

Termin zmiany właściwości

Zaliczenie do kategorii podatników objętych specjalną właściwością urzędu skarbowego z uwagi na próg przychodów (50 mln euro lub 3 mln euro) następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek dotyczący wysokości przychodów.

Oznacza to, że jeżeli podatnik osiągnął w 2019 r. przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający 3 mln euro (w przypadku dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim) lub przekraczający 50 mln euro (w przypadku Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego), to zmiana właściwości z dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego na naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego nastąpiła z dniem 1 stycznia 2021 r. Jeżeli natomiast pierwszym rokiem, w którym podatnik przekroczy odpowiedni próg przychodów będzie 2020 r., we właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego podatnik znajdzie się od 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, podatnik „włączany” do grona podatników podlegających pod wyspecjalizowany urząd skarbowy powinien zawiadomić o tym fakcie, w formie pisemnej, dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym przechodzi pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. W 2021 r. zmiana właściwości nastąpiła jednak automatycznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs