2/3 badanych amerykańskich firm w Polsce uważa, że w najbliższym czasie współpraca między Polską i USA w branżach, w których działają będzie się rozwijała. W perspektywie najbliższych 3 lat 35% firm chce zwiększyć zdolności produkcyjne, a 18% przedsiębiorstw planuje przejąć inną spółkę. Ponad połowa firm uważa, że wzrost gospodarczy w nadchodzących 3 latach ulegnie pogorszeniu lub zdecydowanemu pogorszeniu.

Wpływ pandemii na firmy amerykańskie w Polsce

Firmy amerykańskie działające w Polsce dość dobrze radzą sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19. 6 na 10 przedsiębiorstw działających nad Wisłą przyznało, że pandemia COVID-19 nie wymusiła na nich zmiany planów rozwoju firmy w Polsce lub wprowadzone zmiany były mało istotne.  W wyniku pojawienia się pandemii COVID-19 oraz negatywnych skutków gospodarczych, jakie pandemia ze sobą niesie, blisko połowa ankietowanych amerykańskich firm obecnych na polskim rynku oczekuje od administracji państwowej większego wsparcia.

Plany inwestycyjne firm

Zdaniem 66% firm z kapitałem amerykańskim w branży, w której działają, w nadchodzących 3 latach rozwinie się współpraca polsko-amerykańska. Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku planują przede wszystkim zwiększać swoje moce produkcyjne, otwierać nowe biura sprzedaży, zatrudniać nowych pracowników oraz przejmować inne podmioty na rynku.

Uwarunkowania makroekonomiczne

Ponad połowa firm z kapitałem amerykańskim uważa, że wzrost gospodarczy w nadchodzących 3 latach ulegnie pogorszeniu lub zdecydowanemu pogorszeniu. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że obecnie więcej firm niż na początku roku uważa, że wzrost gospodarczy ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Jednocześnie większość respondentów uważa, że w ciągu 3 lat pogorszą się lub zdecydowanie pogorszą obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców.

Instytucje publiczne

1/3 firm z kapitałem amerykańskim na polskim rynku zarówno przed wybuchem pandemii COVID-19, jak również w trakcie jej trwania uznała, że rola firm w tworzeniu prawa ulegnie osłabieniu w perspektywie nadchodzących 3 lat. Respondenci obawiają się również pogorszenia efektywności przepisów prawnych

Rynek pracy

Przed wybuchem pandemii 37% firm amerykańskich wyrażało obawę, że w perspektywie nadchodzących lat dostępność pracowników w Polsce może się pogorszyć. Obecnie uległo to zmianie – blisko 40% respondentów uważa, że dostępność pracowników poprawi się. Jednocześnie firmy częściej niż przed pandemią spodziewają się, że koszty pracy pozostaną na niezmienionym poziomie lub ulegną zmniejszeniu.

Edukacja

Zarówno przed wybuchem, jak i w trakcie trwania pandemii, 47% firm z kapitałem amerykańskim uznało, że jakość kształcenia w Polsce w nadchodzących latach nie zmieni się. Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 zmniejszył się odsetek respondentów uważających, że jakość kształcenia ulegnie poprawie na rzecz tych, którzy spodziewają się pogorszenia jakości nauki w naszym kraju w perspektywie najbliższej przyszłości. Jednocześnie firmy obecnie częściej niż na początku roku uważają, że poziom współpracy biznesu z uczelniami pozostanie bez zmian.

Rynek zbytu

W trakcie trwania pandemii COVID-19 36% firm z kapitałem amerykańskim działających w Polsce spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia popytu w nadchodzących 3 latach. Podobny odsetek firm oczekuje pogorszenia sytuacji związanej z popytem zagranicznym. Jednocześnie firmy wydają się być podzielone w kwestii dostępu do rynków zagranicznych – 32% spodziewa się, że w perspektywie 3 lat sytuacja ulegnie poprawie zdecydowanej poprawie, z kolei 26% respondentów prognozuje gorszy dostęp do rynków zagranicznych.

Innowacyjność

Zdaniem firm biorących udział w badaniu wybuch pandemii COVID-19 nie wpłynie negatywnie na ochronę własności intelektualnej w Polsce. Blisko 70% respondentów bez względu na moment przeprowadzania badania uznało, że w ciągu 3 lat sytuacja związana z ochroną własności intelektualnej pozostanie na niezmienionym poziomie. Podobnie pandemia COVID-19 nie będzie miała negatywnego wpływu na system wspierania innowacyjności. 

Raport KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pt. „Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm amerykańskich” powstał na podstawie II tur badania. Pierwsza tura badania została przeprowadzona w okresie styczeń-luty 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 146 firm z kapitałem amerykańskim, które działają na polskim rynku. 98 ankietowanych w I turze badania przedsiębiorstw jest członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Pozostałe 48 ankietowanych przedsiębiorstw nie należy do AmCham. Druga tura badania została przeprowadzona w trakcie trwania pandemii COVID-19 w październiku 2020 roku na próbie 119 firm amerykańskich. Wśród respondentów 81 firm stanowili członkowie AmCham, pozostałe 38 firm nie należy do Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Obie tury badania firm członkowskich AmCham przeprowadzono za pomocą metody CAWI. Realizacja badania pozostałych firm amerykańskich w Polsce odbywała się za pomocą metody CATI, którą realizowała firma Norstat. W obu turach badania ankietowe firmy zostały poproszone o wyrażenie swojej opinii na temat prognozowanego klimatu inwestycyjnego w Polsce w perspektywie najbliższych 3 lat. W II turze badania ankietowani przedsiębiorcy zostali dodatkowo poproszeni o wskazanie wpływu pandemii COVID-19 na plany rozwoju biznesu w Polsce.

Opens in a new window