Jest 5 października 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

W interpretacji indywidualnej z dnia 29.09.2020, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że subwencja finansowa otrzymana przez podatnika w ramach rządowego programu dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej nie jest przychodem podatkowym. Może jednak zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych będzie możliwe także w sytuacji ewentualnego umorzenia pożyczki.

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla nowej grupy osób

W dniu 30 września 2020 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zmiany przewidują, że do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn uprawnionych będzie więcej osób. Należą do nich osoby przebywające lub które przebywały w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo–wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo–wychowawczej albo pracująca w regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej, w których przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca. Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

Senat za powrotem do 22% i 7% stawek VAT

Na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r. Senat wprowadził 20 poprawek do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie opowiedzieli się m.in. za wykreśleniem przepisu przewidującego wydłużenie terminu obowiązywania podwyższonych stawek VAT w wysokości 8% i 23% na kolejne lata. Poprawka zakłada, że aktualne stawki podatku VAT przestałyby obowiązywać wraz z końcem bieżącego roku. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK

W wyroku z dnia 29 września 2020 r. (sygn. Akt I SA/Gl 630/20) WSA w Gliwicach wypowiedział się na temat zwolnienia z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK. Skarżąca spółka zawarła z funkcjonującym w ramach ten samej grupy Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, zarządzającym Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, umowę, której przedmiotem było zlecenie spółce odpłatnego wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz DFE jako kompleksowej usługi pośrednictwa. Celem tych usług było zwiększenie penetracji rynku przez PPK będące w ofercie PTE. Spółka powzięła wątpliwość, czy usługi świadczone na podstawie umowy podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. WSA orzekł, że spółka może skorzystać z tego zwolnienia. Spółka doprowadza bowiem najpierw do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pomiędzy instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym, a następnie wskutek wysiłków podejmowanych przez nią pracodawca podpisuje z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników będących uczestnikami PPK.

Kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki luksemburskiej

W wyroku z dnia 29 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 944/18) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat kwalifikacji prawnopodatkowej zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników luksemburskiej Société en Commandite Spéciale (SCSp). Zdaniem NSA przychód podmiotu, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, wynikający z uczestnictwa tego podmiotu w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w luksemburskiej SCSp, należy klasyfikować jako przychód (dochód) z działalności gospodarczej, który powinien być na bieżąco rozpoznawany, niezależnie od zapisów umownych SCSp.