Jest 26 października 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego

Rząd pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących podatkowych procedur kontrolnych. Jedną z planowanych nowości jest wprowadzenie przepisów umożliwiających urzędnikom skarbowym dokonywanie tzw. nabycia kontrolowanego, czyli dokonywania przez urzędników zakupów mających na celu sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z zachowaniem przepisów o kasach rejestrujących i paragonach fiskalnych. Jeżeli planowana nowelizacja wejdzie w życie, urzędnik udający zwykłego klienta (tzw. tajemniczy klient) będzie mógł dokonać zakupu towaru lub usługi, a następnie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, wówczas będzie mógł się ujawnić i wszcząć odpowiednią procedurę zmierzającą do ukarania przedsiębiorcy.

Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE a kalkulacja ulgi B+R

W wyroku z dnia 22 października 2020 r., sygnatura akt I SA/Wr 325/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że skoro zwolnieniami z CIT dotyczącymi dochodów uzyskanych z działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, objęte są wyłącznie dochody uzyskane z tego rodzaju działalności, to przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej mogą być brane pod uwagę wyłącznie koszty związane z uzyskaniem przychodów z działalności prowadzonej w strefie lub w oparciu o decyzję o wsparciu. Kwestia rzeczywistej wysokości przysługującego zwolnienia z uwagi na limit pomocy publicznej nie ma znaczenia, albowiem dotyczy już dochodu, który został odliczony i skalkulowany zgodnie z przepisami dotyczącymi powyższych zwolnień. Potwierdza to również zdaniem Sądu konstrukcja przepisów regulujących te zwolnienia, w których wskazano jaki dochód podlega zwolnieniu, a dopiero w dalszej kolejności wskazano na ograniczenie wartościowe tego dochodu.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym przez internet

Latem w województwach podlaskim i wielkopolskim a 26 października również w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim, wprowadzono możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym elektronicznie. Za pomocą formularza online podatnicy mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce.

Opodatkowanie VAT roamingu

22 października 2020 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie o sygnaturze C 593/19 dotyczącej zasad opodatkowania VAT usług roamingu, w której uznał, że usługi roamingu świadczone przez operatora sieci komórkowej z siedzibą w państwie trzecim na rzecz użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tym państwie trzecim, ale przebywających tymczasowo na terytorium  państwa członkowskiego, powinny być uważane za stanowiące przedmiot „faktycznego użytkowania” na terytorium tego państwa członkowskiego. Jeżeli wyrok Trybunału będzie zgodny z opinią Rzecznika, to państwa Unii Europejskiej będą mogły pobierać VAT od usług telekomunikacyjnych świadczonych na ich terytorium na rzecz konsumentów z krajów trzecich, pod warunkiem że wdrożą do swojego prawa odpowiednie przepisy. 

Zawieszenie najmu a VAT

W interpretacji indywidualnej z 13 października 2020 r. (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.549.2020.1.ASY) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku zawieszenia umowy najmu nie dochodzi do świadczenia, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek w podatku VAT ani obowiązek wystawienia faktury. Przedmiotowa interpretacja może mieć znaczenie dla podatników, którzy zawiesili umowy najmu w związku z pandemią COVID-19.