Jest 12 października 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Podatnicy którym przedłużono termin spłaty nie odliczą całego VAT

W wyroku z 6 października 2020 r. (sygnatura akt I FSK 66/18) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że prolongata spłaty jest odrębną usługą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W ocenie sądu, w wyniku wydłużenia terminu płatności kontrahenci przez cały ten czas kredytują skarżącą jako dłużnika, co stanowi tzw. kredyt kupiecki, który jest odrębną usługą finansową zwolnioną z VAT. W konsekwencji podatnik, któremu termin zapłaty został przedłużony, a odsetki zostały uznane za element podstawy opodatkowania transakcji głównej, nie odliczy całego VAT.

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%

9 października br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przedmiotową ustawą jest odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%. Zgodnie z nowymi przepisami powrót do niższych stawek VAT został powiązany z kondycją finansów publicznych i nastąpi w roku następującym po roku, w którym będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji oraz relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43% a suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie niemniejsza niż -6%. 

Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

12 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja rozszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z nowymi przepisami do zwolnienia będą mieć prawo m.in. osoby, które przebywały lub przebywają w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Nowe przepisy wejdą w życie 27 października br. 

Uznanie finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym

W wyroku z dnia 7 października 2020 r., sygnatura akt I FSK 2010/17, Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat przesłanek uznania finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym, o której mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. NSA orzekł, że w świetle wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento Mineiro) należy przyjąć, iż czynności spółki związane z pomocą w pozyskiwaniu kredytów dla spółek od niej zależnych (działających w ramach grupy kapitałowej, w której spółka jest podmiotem dominującym) stanowią pomocnicze usługi finansowe wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Za uznaniem czynności spółki za tego rodzaju usługi przemawiał fakt, że działania spółki miały na celu pomoc w uzyskaniu najlepszych warunków zewnętrznego finansowania konkretnych inwestycji, a świadczone przez nią usługi nie były nakierowane na zysk, co oznacza, że miały charakter pomocniczy względem jej podstawowej działalności gospodarczej. Ponadto, niska była częstotliwość świadczenia usług oraz zakres zaangażowania zasobów finansowych i osobowych spółki.