Jest 28 września 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Odliczenie darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 możliwe do 30 września br.

Tylko do 30 września 2020 r. możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19. Z odliczenia skorzystać mogą podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych oraz ryczałt ewidencjonowany, w tym również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Odliczenie możliwe jest w stosunku do darowizn przekazanych między 1 stycznia 2020 r. a 30 września 2020 r. podmiotom, o których mowa w art. 52n ust. 1 oraz art. 52x ust. 1 i 3 ustawy o PIT. Dotyczy to m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 Tarczy Antykryzysowej. Podatnicy PIT mają również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów, spełniających określone kryteria, przekazanych placówkom oświatowym.

Tarcza 5.0 dla branży turystycznej

23 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została tzw. Tarcza 5.0. dla branży rozrywkowej i turystycznej. Ustawa wprowadza dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec, sierpień i wrzesień dla wskazanych działalności w obszarze turystyki. Powstanie Turystycznego Funduszu Pomocowego gromadzącego pieniądze na zwroty za imprezy turystyczne, które się nie odbędą w przyszłości z powodu innych sytuacji kryzysowych to kolejna ze zmian, które wprowadza Tarcza 5.0. Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października br., z wyjątkiem przepisów dotyczących dodatkowego postojowego i zwolnień ze składek, które wejdą w życie 15 października br. Natomiast Turystyczny Fundusz Pomocowy zacznie funkcjonować 1 stycznia 2021 roku.

Zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów objęcia akcji a VAT

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 września br. (sygn..akt. III SA/Wa 2491/19), wskazał, iż czynności dokonywane przez spółkę prawa amerykańskiego (organizatora) na rzecz spółki, stanowią w istocie usługi organizacji i zarządzania długookresowym programem motywacyjnym, w którym mogą uczestniczyć pracownicy spółki (uczestnicy). W zamian za świadczenie tych usług, spółka wypłaca na rzecz organizatora wynagrodzenie obejmujące koszty związane z objęciem akcji. W konsekwencji, spółka nabywa od organizatora usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Pomimo że przedmiotem usług świadczonych przez organizatora są instrumenty finansowe, jednak charakterem nabywanej usługi jest zarządzanie długookresowym programem motywacyjnym, w skład którego wchodzą ww. instrumenty, a zatem art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT nie ma zastosowania.

Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC

WSA w Gdańsku z wyroku z dnia 22 września 2020 r., sygn. I SA/Gd 430/20 stwierdził, że wartość firmy rozumiana jako suma wartości elementów poza majątkowych przedsiębiorstwa, obejmująca m.in. wypracowane rozwiązania, renomę i doświadczenie pracowników nie spełnia definicji prawa majątkowego, a to oznacza, że pozostaje ona poza zakresem opodatkowania PCC. WSA uchylił niekorzystną interpretację podatkową Dyrektora KIS i, powołując się na treść przepisów ustawy o PCC stwierdził, że podstawą opodatkowania PCC jest suma wartości rynkowych elementów składających się na przedmiot nabycia stanowiących sumę wartości rzeczy i sumę wartości praw majątkowych a dodatnia wartość firmy nie należy do żadnej z tych kategorii.

Wydatki reprezentacyjne spółki a przychód pracowników

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wskazał, że w sytuacji, gdy spółka ponosi koszty uczestnictwa w wyjeździe, uznać należy, że wartość tych świadczeń stanowi dla uczestników wyjazdu przychód (przysporzenie majątkowe). Ponadto, organ stwierdził, że wydatki związane z wyjazdem na targi uczestników nie mają charakteru reprezentacyjnego. Rozpoznając sprawę, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2882/19 uznał stanowisko organu podatkowego za nieprawidłowe i uchylił interpretację. W ocenie sądu, spółka chciała zrobić dobre wrażenie na swoim kontrahencie. W związku z tym, należało stwierdzić, że skoro spółka poniosła koszty reprezentacyjne, to nie powstał przychód u pracowników.