Jest 14 września 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Nowa ulga na robotyzację

11 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło założenia nowej ulgi na robotyzację. Począwszy od 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć 50% kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację, takich jak np. koszty zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie firmy bez względu na wielkość lub branżę. Rząd zakłada, że ulga zostanie wprowadzona na 5 lat.

Przesłanki istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

W wyroku z dnia 10 września 2020 r. (sygnatura akt I SA/Wr 286/18) WSA we Wrocławiu podkreślił, że zgodnie z art. 22 wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy VAT w celu ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności, usługodawca ma obowiązek przeanalizować charakter usług oraz dane przekazane przez usługobiorcę, a także umowy łączące usługodawcę z usługobiorcą. W ocenie sądu, jeżeli z tych danych nie wynika stałe miejsce prowadzenia działalności, wówczas usługodawca jest upoważniony do uznania, że tym miejscem jest siedziba podmiotu. Natomiast fakt ustalenia na podstawie innych danych przez organy, że stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie kraju istnieje, nie uchyla uprawnień usługodawcy do zastosowania stawki 0%.

„Wartość firmy” powstała w drodze konwersji a odpisy amortyzacyjne

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2020 r., (sygnatura akt II FSK 1263/18) uznał, że zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit a ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. W efekcie brak jest podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia wierzytelności, a następnie jej konwersji na świadczenie niepieniężne.

Narzędzia do nowego JPK_V7

Od 1 października 2020 r. podatnicy będą mogli przygotowywać i składać nowe pliki JPK_V7 za pomocą darmowych narzędzi informatycznych. Do narzędzi tych należą aplikacja e-mikrofirma, która umożliwi obsługę nowych struktur JPK, czyli JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA (jeśli zażąda tego pliku urząd skarbowy), aplikacja Klient JPK_WEB, która posłuży do obsługi JPK_V7M i JPK_V7K, oraz formularz interaktywny, który pozwoli przygotować i wysłać nowe JPK i zastąpi jednocześnie dotychczasowy plik CSV. Podatnicy korzystający do tej pory z oprogramowania udostępnionego przez MF będą mogli przenieść dane do nowych aplikacji internetowych. Nowe narzędzia mają zostać udostępnione przez Ministerstwo Finansów przed 1 października 2020 r.

Kwalifikacja źródła przychodu przy sprzedaży kilku nieruchomości

NSA w wyroku z dnia 8 września 2020 r., sygn. II FSK 1106/18. wskazał, że przychody uzyskane przez podatnika ze sprzedaży sześciu zakupionych mieszkań stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, a nie przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Decydujący w kwestii kwalifikacji źródła przychodu jest zdaniem sądu zamiar uzyskania zysku ze strony podatnika oraz fakt, że mieszkań było sześć i były one zakupione w ciągu 6 miesięcy. Tym samym podatnik wypełnił przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i nie ma znaczenia fakt, że podatnik np. nie korzystał z usług biura pośrednictwa.