Jest 24 sierpnia 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zakres przedmiotowy pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”

NSA w wyroku z dnia 20.08.2020 r. wypowiedział się w kwestii zakresu przedmiotowego pojęcia „dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu” w rozumieniu ustawy o PIT. Wyrok dotyczył przepisów przeciwdziałających przyznawaniu wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie odprawy i odszkodowania opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70%. WSA we Wrocławiu oraz NSA zwróciły uwagę na fakt, że powyższe pojęcie należy interpretować w taki sposób, jak w Kodeksie spółek handlowych, tzn. że przewagę głosów należy obliczać w stosunku do ogólnej liczby głosów, tj. przewaga głosów występuje w przypadku dysponowania liczbą ponad 50% głosów.

Slim VAT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianach w VAT, przewidujący pakiet rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT, w tym tzw. pakiet „Slim VAT”. Projekt zawiera m.in. rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej „in minus”, a także propozycję uregulowania w ustawie o VAT sposobu rozliczania faktur korygujących „in plus”, w sposób zgodny z dotychczasową praktyką opartą na interpretacjach indywidualnych i orzeczeniach sądowych. Projekt przewiduje również wydłużenie terminu na wywóz towarów oraz otrzymanie odpowiedniego dokumentu celnego przy opodatkowaniu zaliczek w eksporcie towarów do 6 miesięcy czy wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji efektywnie do łącznie 4 miesięcy.

Kwalifikacja podatkowa zysku wypłaconego z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w spółce luksemburskiej (SCSp)

19 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 943/18) zgodnie z którym, w przypadku luksemburskiej spółki SCSp, która nie jest osobą prawną w świetle prawa polskiego (zresztą także luksemburskiego), to wówczas przychód wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w tej spółce powinien zostać uznany za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, skoro jest to przychód z działalności gospodarczej, to datę powstania przychodu normuje art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. Zatem polska spółka powinna zidentyfikować przychód dopiero z dniem faktycznego otrzymania przez spółkę dywidendy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT

20 sierpnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem projektu jest przede wszystkim przedłużenie do dnia odwołania stanu epidemii na obszarze Polski, możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dokonywanych na rzecz określonych podmiotów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obniżona stawka miała obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 31 sierpnia 2020 r.

Sprzedaż materiałów produkcyjnych w celu ich przetworzenia przed dalszą odsprzedażą przez podmiot działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1319/18) NSA uznał, że przychód z tytułu sprzedaży materiałów produkcyjnych na rzecz kontrahentów w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, jest elementem procesu produkcyjnego i ma jedynie charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konsekwencji, przychody z takiej sprzedaży należy kwalifikować jako związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę na terenie strefy, które to podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.