Jest 10 sierpnia 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Brak prawa do stawki 0% VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych z niezarejestrowanym nabywcą

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I FSK 1650/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sytuacji gdy spółka od początku ma świadomość, że kontrahent na rzecz którego świadczyła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie został zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie ma ona prawa do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Jednocześnie Sąd zauważył, że w wyrokach z 1 marca 2019 r. (sygnatura akt I FSK 172/17) oraz 10 listopada 2017 r. (sygnatura akt I FSK 318/16) odwołujących się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-587/10, na które powoływała się skarżąca spółka, sprzedawca, w przeciwieństwie do skarżącej, zachowując należytą staranność nie miał świadomości jaki jest status nabywcy.

Ministerstwo Finansów o karach za błędy w nowym JPK

Od 1 października 2020 r. organy podatkowe będą mogły nakładać 500 zł kary za błędy w nowym pliku JPK_VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennika „Rzeczpospolita” wskazało, że kary mają charakter fakultatywny, uwarunkowany okolicznościami konkretnej sprawy i mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe i uporczywe działania będą uniemożliwiać weryfikację prawidłowości transakcji. Nałożenie kary przez naczelnika urzędu skarbowego ma być poprzedzane wezwaniem podatnika do skorygowania błędów. Kara pieniężna nie będzie nakładana, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania odeśle skorygowany plik z błędami wskazanymi w wezwaniu lub złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów.

Wygrana w konkursie dla prowadzących działalność gospodarczą to dochód z działalności

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 976/18) uznał, że dochód podatnika z tytułu wygranej w konkursie, powinien stanowić dochód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu stawką podatku zgodnie z przyjętą przez podatnika formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem NSA, wygrane w konkursie były powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o czym świadczyły niektóre z warunków konkursu, dlatego też dochód podatnika z tego tytułu powinien być uznany za dochód z działalności gospodarczej. Zgodnie z orzeczeniem, do takiego rodzaju dochodu nie ma zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I SA/PO 87/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji w rozumieniu przepisów ustawy o CIT o podatku u źródła. Zestawienie charakterystyki umowy ubezpieczenia z umową gwarancji prowadzi do wniosku, że umowy te mają podobny charakter. Celem obu z nich jest przejęcie przez inny podmiot ryzyka zajścia określonego zdarzenia. Wynagrodzenie wypłacane w ramach umów ubezpieczenia mieści się zatem w katalogu przychodów z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Umowy ubezpieczenia są zatem objęte dyspozycją tego przepisu i podatkiem u źródła jako wypłacane z tytułu usług zbliżonych do gwarancji.

Usługi wsparcia menedżerskiego od spółki indyjskiej nie podlegają podatkowi u źródła

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 2500/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że usługi wsparcia w procesowaniu zobowiązań, wsparcia w procesowaniu należności, raportowania księgowego, wsparcia w procesach pomocniczych dla usług importu i eksportu, a także wsparcie w zakresie sprawozdawczości finansowej, nie stanowią usług technicznych w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Indiami. W konsekwencji płatności z tytułu tych usług nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w państwie źródła.