Jest 6 lipca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów

1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Zaniechanie dotyczy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Zaniechanie poboru nie wypływa na realizację innych obowiązków związanych z produkcją, nabyciem wewnątrzwspólnotowym i importem płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Wydatek nierozpoznany jako koszt uzyskania przychodów również wchodzi w reżim prawny dotyczący ograniczania zatorów płatniczych

Dnia 20 czerwca 2020 r. Dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie podatnika (KIS 0110.KIZ.410.229.2020) wskazał, iż z art. 18f ustawy CIT wynika, że w przypadku gdy podatnik nie reguluje zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej (np. zakupu towaru), to nawet jeżeli jeszcze nie rozpoznał wydatku jako kosztu uzyskania przychodu w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych to takie zobowiązanie wchodzi w reżim prawny przepisów dotyczących ograniczania zatorów płatniczych. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (z zastrzeżeniem art. 18f ust. 15 ustawy CIT), do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Zwiększenia takiego dokonuje się niezależnie od terminu ujęcia danego zobowiązania w kosztach uzyskania przychodów. Istotny jest zatem tylko brak płatności zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej po upływie 90 dni od dnia wymagalności. Oznacza to, że dłużnik, który nie opłaci faktury, będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania w zeznaniu składanym za rok, w którym minie 90 dni od umówionego terminu zapłaty.

Nowy wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT

4 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca br. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR). Zawiadomienie ZAW-NR muszą składać podatnicy w sytuacji, gdy dokonali przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Chroni ich to przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi z tego tytułu, czyli przede wszystkim wyłączeniem takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Zmiany we wzorze zawiadomienia dotyczą głównie dostosowania go do niedawnych zmian, tj. wydłużenia terminu na jego złożenie z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu oraz zmiany organu, do którego należy złożyć zawiadomienie – z naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy należności na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dokonującego płatności.

Dotacja na wsparcie dla startupów bez VAT

W wyroku z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. I FSK 1600/19, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podstawą opodatkowania w VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, łącznie m.in. z dotacjami które mają bezpośredni wpływ na cenę. Takiego wpływu w ocenie NSA nie ma jednak dotacja do projektu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, gdyż należy uznać, że dofinansowanie w takim przypadku nie odnosi się do ceny konkretnego towaru lub usługi, lecz ma charakter ogólny. W związku z tym dotacja stanowiąca wsparcie dla startupów nie powinna zatem podlegać opodatkowaniu VAT. Wyrok jest prawomocny.

Ostatni tydzień na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. W przypadku spółek zarejestrowanych przed tym dniem, pierwotnie termin mijał 13 kwietnia 2020 r. jednak ze względu na ogłoszenie stanu epidemii został odroczony 13 lipca 2020 r. a zatem spółkom które jeszcze nie zgłosiły swoich danych zostało jeszcze tylko kilka dni na dopełnienie tego obowiązku. Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 mln złotych.