Jest 27 lipca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych

24 lipca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują m.in., że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach, jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku (dotychczasowe przepisy przewidywały że pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła).

Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy.

Wydłużeniu do trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegnie również okres obowiązywania przepisu o pracy zdalnej (tj. art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Nowe regulacje mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Mechanizm podzielonej płatności w przypadku płatności z konta usługodawcy w ramach cashpoolingu

W wyroku z 23 lipca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2424.19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że choć przepisy o mechanizmie podzielonej płatności przewidują pewne korzyści dla podatników, to jednak ich głównym celem jest zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa. Dlatego powinny być one stosowane maksymalnie szeroko. Biorąc pod uwagę powyższe, mechanizm podzielonej płatności może być zastosowany również w przypadku, gdy podatnik w ramach cashpoolingu dokonuje płatności z konta należącego do usługodawcy.

Zmiany przepisów o schematach podatkowych

Z 1 lipca 2020 r. zmianie uległa definicja jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych skutkujących obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR). Przedmiotowa zmiana dotyczy cechy polegającej na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgranicznej płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotychczas cecha ta dotyczyła jedynie krajów wykazanych w odpowiednich przepisach krajowych. Począwszy od 1 lipca, cecha ta dotyczyć będzie również płatności do podmiotów z siedzibą lub zarządem w kraju znajdującym się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej. Chodzi tu o 7 następujących krajów: Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

Począwszy od 1 lipca 2020 r., dokonanie płatności do tych krajów może powodować obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Przepisy o podatku od elektrowni wiatrowych niezgodne z Konstytucją

22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 4/19), w którym uznał zawarty w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przepis, który z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. nadał nowe brzmienie definicjom legalnym pojęć „budowli” i  „elektrowni wiatrowej”, wpływając na zasady opodatkowania tych obiektów podatkiem od nieruchomości, za niezgodny z wywodzoną z Konstytucji RP zasadą nieretroaktywności prawa.

Zgodnie z wyrokiem kwestionowany przepis straci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku wypłaty należności obejmującej różne elementy wynagrodzenia

W wyroku WSA w Warszawie z 20 lipca 2020 r (sygn.akt. III SA/Wa 476/20) Sąd zwrócił uwagę na tezę wynikającą z komentarza do art. 17 Modelowej Konwencji OECD wskazującej na konieczność podziału wynagrodzenia należnego zagranicznym federacjom piłkarskim. Zgodnie z komentarzem do art. 17 Modelowej Konwencji OECD, jeżeli płatnik dokonuje płatności, na którą składa się kilka tytułów wynagrodzenia, należy je stosownie wyodrębnić. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia poszczególnych elementów wynagrodzenia i jednocześnie niespełnieniu wymogów określonych w przywołanym art. 17 Modelowej Konwencji OECD, płatnik będzie obowiązany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wypłacanych należności na rzecz zagranicznej spółki lub federacji.