Jest 20 lipca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Przesłanki zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania VAT

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r (sygn. I SA/Kr 1316/19) wypowiedział się na temat przesłanek zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania VAT. W niniejszej sprawie podatnik zawarł umowę o dofinansowanie projektu polegającego na stworzeniu placówek opiekuńczych, który miał być sfinansowany przez dotacje ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa, a także wkład własny. Podatnik nabrał wątpliwości, czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania VAT.

Zdaniem WSA przedmiotowa dotacja w części przeznaczonej na realizowane usługi świadczone na rzecz osób objętych wsparciem ośrodków stanowi pokrycie ceny usług, a więc będzie dotacją bezpośrednio wpływającą na wartość świadczonych usług i będzie zwiększać podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Zatem, otrzymana dotacja w tej części, w której dotyczy świadczonych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco-usprawniających i wspomagających stanowi podstawę opodatkowania VAT, ponieważ jest ona traktowana jako zapłata otrzymywana od osoby trzeciej za świadczenie usług na rzecz uczestników projektu.

Wszczynanie postępowań karnych skarbowych tuż przed przedawnieniem

16 lipca 2020 r. NSA miał rozpoznać dwie skargi kasacyjne ws. postępowań karnych skarbowych wszczynanych na krótko przed przedawnieniem biegu sprawy, których celem jest jedynie zawieszenie biegu przedawnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał w tych sprawach (sygn. akt I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19) przełomowe rozstrzygnięcia, orzekając na korzyść podatników. WSA stwierdził, że w demokratycznym państwie prawnym wykorzystywanie przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej niezgodnie z jego celem stanowi nadużycie prawa.  Zdaniem sądu I instancji bezpodstawne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może wywoływać korzystnych skutków dla aparatu podatkowego, a jednocześnie niekorzystnych dla podatnika. Ogłoszenie wyroku zostało przez NSA odroczone do 30 lipca br.

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pakietu uproszczeń rozliczeń VAT tzw. SLIM VAT. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie rozliczeń VAT do nowych rozwiązań technologicznych i usług e-administracji oraz zmniejszenie ilości obowiązków ciążących na podatniku. Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla małych i średnich firm, które samodzielnie rozliczają VAT.  Zmiany planowane są w czterech obszarach: fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Obowiązki płatnika podatku u źródła w odniesieniu do płatności nieprzekraczających 2 milionów złotych

16 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 2262/19), którym uchylił interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnoszącą się do zakresu obowiązków płatnika podatku u źródła związanych z koniecznością weryfikowania statusu odbiorcy płatności w odniesieniu do dokonywanych na rzecz jednego podmiotu w roku podatkowym płatności nieprzekraczających 2 milionów złotych. WSA w Warszawie stwierdził, że wymóg badania przesłanek dotyczących m.in. kwestii rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej został przewidziany wyłącznie w stosunku do należności, które przekraczają kwotę 2 milionów złotych.

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom a PIT

W kwestii zapewnienia przez pracodawcę zakwaterowania dla pracowników wypowiedział się ostatnio WSA w orzeczeniu z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. I SA/Kr 1320/19. Omawiany wyrok dotyczył nieodpłatnego udostępnienia pracownikom budowy kwater noclegowych. Pracownicy nie odbywali podróży służbowych oraz zdaniem organu podatkowego i sądu, nie spełnili przesłanek do uznania ich za pracowników mobilnych. Sąd stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania tego rodzaju pracownikom spełnia wszystkie przesłanki do uznania świadczenia za dochód ze stosunku pracy. W związku z tym, po stronie spółki ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego dochodu.