Jest 22 czerwca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 czyli tzw. Tarczę 4.0. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla firm chcących odbudować równowagę. Ustawa zawiera jednak również szereg zmian przepisów podatkowych w tym m.in. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn w formie laptopów i tabletów przekazanych wybranym podmiotom od 1 stycznia do 30 września 2020 r., czy też zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych

W dniu 15 czerwca 2020 r. na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują m.in., że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku. Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy. Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.

JPK-V7: pytania i odpowiedzi

W dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na wzbudzające wątpliwości pytania dotyczące JPK-VAT7. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. kwestii mechanizmu podzielonej płatności, oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU), faktur korygujących czy obowiązków związanych z JPK_VAT. MF wyjaśniło m.in. że oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze. Wiele odpowiedzi dotyczy także kwestii oznaczania dokumentów, na przykład tego, jak należy ujmować w nowym JPK_VAT faktury korygujące towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU.

Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej

15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej (sygn. III SA/Wa 1564/19). WSA zauważył, że w analizowanej sprawie ewentualne różnice kursowe powstałe w związku z wypłaconym wynagrodzeniem powstaną pomiędzy wartością wynagrodzenia wynikającego z otrzymanej faktury (rachunku), bądź z innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), wyrażonego w walucie obcej przeliczonego na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a wartością wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczoną według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (w przypadku gdyby w ramach płatności doszło do przewalutowania środków) lub w przypadku, gdy zapłata nie wiąże się z przewalutowaniem, według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Zdaniem Sądu, nie można zgodzić się ze spółką, że w niniejszej sprawie kurs dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez wydawcę nie powinien być uwzględniany w jakikolwiek sposób w kalkulacji różnic kursowych.

Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta

W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Pakiet zmian zakłada m.in. dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., modyfikację zasad zwiększania przychodów albo wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych i odpowiedzialności solidarnej w VAT w sytuacji dokonania przez podatnika płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT oraz zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP Box). Nowelizacja wprowadza także nową szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi, a także poszerza definicję legalną deklaracji. Ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2020 r.