Jest 15 czerwca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej

W wyroku z dnia 22 maja 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 445/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W ocenie sądu, przepisy te stanowią przepisy prawa podatkowego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Mimo, że nie wpływają one bezpośrednio na powstanie obowiązku czy zobowiązania podatkowego to jednak należy zauważyć, że ich nie wypełnienie podlega sankcjom karno-skarbowym. Tym samym podatnik ma interes prawny w uzyskaniu w tym przedmiocie interpretacji indywidualnej. Tym bardziej, że brzmienie przepisów nie jest jednoznaczne i powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Dopuszczalne połączenie transgraniczne

Szef KAS w opinii zabezpieczającej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (sygn. DKP2.8011.20.2019) rozstrzygnął, że przejęcie spółki zagranicznej mającej siedzibę w innym kraju UE przez spółkę polską nie nosi znamion sztucznej optymalizacji. Opinia dotyczy sytuacji, w której polska spółka ma 100% udziałów w spółce zagranicznej i obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Celem tej operacji jest m.in. dostosowanie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej do aktualnie funkcjonującej struktury operacyjnej, zapewnienie spójnego wizerunku grupy, uzyskanie oszczędności z połączenia spółek oraz sprostanie wyzwaniom związanym z przewidywanymi skutkami pandemii COVID-19. Poza tym po przejęciu spółka polska będzie mogła korzystać ze składników majątku należących obecnie do spółki zagranicznej w celu zabezpieczenia swoich kredytów. 

Nowy JPK od 1 października 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt zakłada przesunięcie terminu obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Planowana zmiana uzasadniona jest faktem, że w czasie stanu epidemii podmioty gospodarcze mogą mieć problemy związane z realizacją nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Komisja Europejska notyfikowała ostatni element Tarczy Finansowej

11 czerwca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatnią część programu pomocy PFR o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemia COVID-19.Wsparcie w ramach ostatniej części programu przyjmie formę instrumentów służących dokapitalizowaniu, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabywanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych) oraz hybrydowych instrumentów kapitałowych (obligacje zamienne i pożyczki). KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. Program stanowi część Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, którego całkowity budżet wynosi około 25 mld zł.

Dostawy nieruchomości przez stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego a VAT

W wyroku z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygnatura akt I SA/Sz 191/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, uznał, że sam fakt iż dana czynność podejmowana jest przez stowarzyszenie, które środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza na realizacje celów statutowych nie wpływa na kwalifikację czynności na gruncie podatku VAT. O tym czy dana czynność podlega opodatkowaniu decyduje fakt czy została ona ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu oraz czy podmiot w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT. Skoro zatem w przedmiotowej sprawie oba warunki były spełnione to dostawa nieruchomości przez stowarzyszenie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.