Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.02 - 02.03.2020

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.02 - 02.03.2020

Jest 2 marca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń, jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia

NSA w dniu 27 lutego 2020 r. w wyroku sygn. I FSK 1901/17 uznał za nieprawidłowe działanie organów, które w przedmiotowej sprawie wydały postanowienie o uzupełnieniu postanowienia dotyczącego przedłużenia terminu zwrotu VAT do czasu zakończenia kontroli podatkowej. W uzasadnieniu NSA podkreślił, iż termin zwrotu w pierwotnych postanowieniach został scharakteryzowany wadliwie, zamiast bowiem posługiwać się konkretną datą, był określony powszechnie używanym zwrotem – „przedłużenie terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń podatnika”. Sąd zaznaczył, iż skoro termin w tych postanowieniach był wadliwie określony, to brak było podstaw do uzupełnienia tych postanowień. W świetle powyższego, NSA wskazał, iż uzupełnia się tylko wtedy, gdy czegoś brakuje, natomiast jeśli coś jest, to uzupełnienie nie może służyć weryfikacji błędnych rozstrzygnięć.

CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną

W dniu 27 lutego 2020 r. WSA w Warszawie potwierdził (wyrok sygn. III SA/Wa 2086/19), iż w każdej sytuacji koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów (akcji) powinny być odnoszone do kosztów związanych z zyskami kapitałowymi. Sąd wskazał, że za taką kwalifikacją przemawia wykładnia art. 7b Ustawy o CIT. WSA odwołał się do art. 7b ust. 1 Ustawy o CIT i przypomniał katalog przychodów uznanych za przychody z zysków kapitałowych oraz art. 7b ust. 2 Ustawy o CIT, gdzie zostały wskazane pewne wyjątki, kiedy to dla niektórych podmiotów innych niż spółka, te przychody zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podmioty niewymienione w ust. 2, czyli także spółka, nie mogą w przypadku poniesienia wydatków związanych z nabyciem akcji (udziałów) w spółkach traktować tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej. W ocenie WSA takie nabycie udziałów (akcji) prowadzi do uzyskania przychodów kapitałowych.

Akcyza: Akcyza na paliwa w dół

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z początkiem marca br. akcyza na paliwa zostanie obniżona. Obniżenie podatku przewidziano w ustawie okołobudżetowej na rok 2020. W praktyce jednak zmiana ta ma być neutralna dla kierowców oraz cen paliw, bo jednocześnie rosną stawki opłaty paliwowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmianie uległo obwieszczenie dotyczące wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Zdecydowano się na podwyższenie stawki opłaty paliwowej od paliw o 17 zł za 1000 l paliwa silnikowego (1,7 gr w przeliczeniu na litr). Zmiany dotyczące akcyzy mają obowiązywać w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu

Jak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 lutego 2020 r. (sygn. akt. I SA/Gl 1144/19) przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT wyraźnie wskazuje, iż w celu skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami konieczne jest ustalenie zasad, które wykluczają możliwość użycia pojazdów do użytku prywatnego. Zdaniem Sądu, w omawianej sprawie spółka co prawda twierdzi, że ma takie zasady, ale należy zauważyć, że zasady te dotyczą tak naprawdę stosunków zewnętrznych spółka – klient, ale nie stosunków wewnętrznych, spółka – pracownik. Zatem należy uznać, iż warunek wynikający z ww. przepisu nie będzie spełniony. Przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT mówi o zasadach użytkowania pojazdów w postaci np. regulaminów, a nie o analizie danych, które wynikają z zawieranych umów najmu, analiza okoliczności użytkowania pojazdów nie wykluczy bowiem możliwości użycia pojazdów do celów prywatnych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs