Nowe zasady rozliczania dochodów z wirtualnych walut

Nowe zasady rozliczania dochodów z wirtualnych walut

Inwestycje w alternatywne formy lokowania kapitału, pozostały popularne także w roku 2019. Inwestorzy często decydowali się na inwestycję w waluty wirtualne, licząc na uzyskanie bardziej atrakcyjnego zwrotu niż przy bardziej tradycyjnych rodzajach inwestycji.

1000
Wykresy na kartkach papieru

Zjawisko handlu walutami wirtualnymi, jako relatywnie nowe, doczekało się indywidualnego uregulowania prawnego stosunkowo niedawno, tj. dopiero w 2018 roku. Zgodnie zaś z treścią wspomnianych przepisów, obowiązujących od początku 2019 roku, pierwszym rokiem, w którym należy złożyć zeznanie na nowych zasadach jest rok 2020 (zeznanie składane za rok 2019). Warto zatem pochylić się nad tematem opodatkowania walut wirtualnych i przedstawić na podstawie jakich reguł opodatkowane będą osiągane z tego źródła dochody.

Stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2019 r.

Poprzednie rozwiązania prawne nie były oparte na szczególnych regulacjach ustawowych odnoszących się do tego zjawiska. Spowodowane to było brakiem regulacji, która bezpośrednio dotyczyłaby nie tylko tematu opodatkowania przychodów osiąganych z kryptowalut, ale także definicji walut wirtualnych jako takich. Handel czy też pozyskiwanie walut wirtualnej z tzw. wykopywania kryptowalut stanowiły nowe zjawisko także w sferze prawnej i od samego początku budziło wątpliwości jeżeli chodzi o określenie charakteru prawnego zjawiska. Tym niemniej należy stwierdzić, że na gruncie interpretacji indywidualnych organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, ukształtowały się odrębne podejścia w zakresie rozliczania przychodów osiąganych z walut wirtualnych przez osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przychody osiągane przez osoby fizyczne były kwalifikowane jako przychody ze zbycia praw majątkowych, w oparciu o regulacje art. 18 ustawy o PIT. Wspomniany przepis zawiera otwarty katalog praw majątkowych, które podlegają opodatkowaniu, zatem brak było przeszkód aby przychody osiągane z kryptowalut zakwalifikować do tego źródła przychodów. W praktyce wiązało się to z koniecznością wykazania osiąganych dochodów w zeznaniu podatkowym i opodatkowania ich przy użyciu skali podatkowej – 18% i 32%.

W odniesieniu zaś do osób prowadzących działalność gospodarczą, zgodnie ze wskazaniem organów podatkowych, przy spełnieniu warunków pozwalających na zakwalifikowanie danego przychodu jako przychód związany z działalnością gospodarczą, brak jest przeciwskazań do zaliczenia przychodów osiąganych z walut wirtualnych do źródła określonego w art. 14 ustawy o PIT – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce zatem pozwalało to na opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych jednolitą stawką opodatkowania – 19%.

Brak regulacji ustawowej, wiązał się także z brakiem określenia w którym dokładnie momencie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Brak wspomnianej pewności powodował wiele sporów podatników z organami podatkowymi, przede wszystkim w zakresie skutków podatkowych wymiany jednego rodzaju waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. Ostatecznie spór ten został rozwiązany przez ustawodawcę i zostanie szerzej omówiony w dalszych rozważaniach.

Definicja waluty wirtualnej

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku zawiera definicję waluty wirtualnej, która następnie została wprowadzona do ustawy o PIT.

„walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;”

Definicja zawarta w objaśnieniu pojęć ustawowych porządkuje pojęcie waluty wirtualnej i stanowi podstawę do regulacji ustawy o PIT, w której wprowadzono zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. 

Jakub Pankowiec, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs