Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.02 - 24.02.2020

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.02 - 24.02.2020

Jest 24 lutego 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2019 rok w zakresie PIT, jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2019 roku osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń, tj. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do określonej wartości, np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł) oraz nielimitowane (np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego).

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

VAT: Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku skomercjalizowania projektu badawczego

NSA w wyroku z dnia 19 lutego 2020 roku, sygn. I FSK 1599/17, przyznał, iż w przypadku, gdy instytut pierwotnie przyjął, że projekt badawczy będzie realizowany wyłącznie w ramach działalności statutowej instytutu, a następnie z uwagi na pozytywne wyniki projektu badawczego powstała obiektywna możliwość dokonania sprzedaży wyników projektu, to w świetle wyroku TSUE z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie C-140/17 (Gmina Ryjewo) instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków odnoszących się do projektu badawczego, a tym samym – korekta deklaracji.

Sąd wskazał, iż po złożeniu zgłoszenia patentowego, zawarciu umowy patentowej, umowy licencji patentowej, na podstawie których instytut słusznie uznał, iż prace badawcze uznane pierwotnie za działalność jako statutowa spełniają w istocie definicję działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT. Sąd doszedł do wniosku, iż w analizowanym przepisie chodzi o taką usługę niematerialną, której nabycie jest absolutnie konieczne do tego, aby wytworzyć towar lub świadczyć usługę, następnie sprzedawaną przez spółkę.

CIT: Zasady obliczania limitów kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w świetle ustawy o CIT

19 lutego 2020 roku WSA w Krakowie (sygn. I SA/Kr 1271/19) wskazał, iż zgodnie z art. 15c ust. 1 oraz ust. 14 pkt 1 Ustawy o CIT, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3 000 000 zł powiększoną o 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Podsumowując, kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która u spółki może stanowić koszty uzyskania przychodów, powinna być ustalona jako suma wartości: 3 000 000 zł + 30% podatkowego wskaźnika EBITDA.

Podatek akcyzowy: Zakres przedmiotowy pojęcia „koszty wykorzystanej energii elektrycznej”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 lutego 2020 roku (sygn. akt. I GSK 581/17) z art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 17 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE) wynika, że pojęcie „nabycia energii elektrycznej” od zewnętrznego dostawcy dotyczy jedynie energii elektrycznej wraz z podatkami z wyłączeniem podatku VAT oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, a także z wyłączeniem innych opłat wynikających z obowiązków przedsiębiorcy. Koszty opłat dodatkowych (m.in. opłaty dystrybucyjne, koszty zakupu świadectw pochodzenia) nie są podatkami i nie mogą być zaliczone do kosztów nabycia energii elektrycznej.

Pozostałe zagadnienia: Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów odnośnie do transakcji giełdowych dokonywanych poza działalnością gospodarczą

Jak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 roku (sygn. akt. I SA/Kr 1411/19) w przypadku transakcji giełdowych, których podatnik nie dokonuje w ramach działalności gospodarczej, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone tylko wydatki bezpośrednio związane z danymi transakcjami. Z charakteru prowadzonej aktywności podatnika wynika, że te koszty należy ściśle wiązać z transakcjami, ponieważ podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli generalnie nie ma sfery działalności gospodarczej, z którą można wiązać dane koszty ogólne. Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działalnością niejako prywatną, nie prowadzoną w ramach działalności gospodarczej, to tylko te koszty, które podatnik może bezpośrednio przypisać do danego przychodu, są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs