Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.02 - 17.02.2020

Tax Alert: Zmiany prawne istotne dla branży spożywczej

Jest 17 lutego 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce

PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody w/w źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji (udziałów) jest przychód (kwota otrzymana ze sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

CIT: Bezpośredni charakter wydatku na gruncie art. 15e ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 627/19, zajął się kwestią interpretacji przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, mówiącego o bezpośrednim związku wydatków z wytworzonymi lub nabytymi przez podatnika towarami lub świadczonymi usługami. Wydane dotychczas orzecznictwo sądowe prezentowało pogląd, zgodnie z którym w ww. przepisie chodziło ustawodawcy o taką zależność, że wydatek poniesiony przez spółkę na daną usługę niematerialną powinien być w jakiś sposób odzwierciedlony w cenie usługi bądź towaru nabytych przez jej kontrahenta. Z takim poglądem nie zgodził się Sąd, konkludując, iż pogląd ten jest wadliwy i nie znajduje żadnego umocowania normatywnego. Sąd doszedł do wniosku, że w analizowanym przepisie chodzi o taką usługę niematerialną, której nabycie jest absolutnie konieczne do tego, aby wytworzyć towar lub świadczyć usługę, następnie sprzedawane przez spółkę.

VAT: Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy a VAT

NSA w wyroku z dnia 13 lutego 2020 r. (sygn. I FSK 1382/17) orzekł, iż odstępne wypłacone na rzecz spółki przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT. Sąd stwierdził, że odstępne nie stanowi zapłaty za wyrażenie zgody przez nabywcę na odstąpienie od umowy, albowiem stanowi ono realizację uprawnienia przez sprzedającego i jest czynnością jednostronną. Podjęcie takiej decyzji przez sprzedającego wywołuje ściśle określone konsekwencje – jak niezawarcie umowy sprzedaży, zwrot zaliczki i konieczność zapłaty odstępnego przez sprzedającego. NSA potwierdził, iż nabywca, płacąc sprzedającemu zaliczkę na poczet przyrzeczonej dostawy towaru, ma prawo oczekiwać, że umowa dojdzie do skutku i dokona w efekcie sprzedaży, na rzecz osób trzecich, nabytych ostatecznie towarów używanych.

Ceny transferowe: Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych

15 lutego br. w życie weszły dwa rozporządzenia resortu finansów zmieniające przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Rozporządzenia dostosowano do niedawnej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Modyfikacje sprowadzają się do dostosowania używanej terminologii. Zmiany wprowadzają rozporządzenia Ministra Finansów z 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozostałe zagadnienia: Nowe przepisy wprowadzające opłatę od słodzonych napojów od 1 lipca 2020 r.

W dniu 14 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzającą opłaty od słodzonych napojów oraz od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wprowadzona opłata od napojów słodzonych będzie podzielona na dwie części: stałą i zmienną.

Opłata stała będzie wynosiła 50 groszy za 1 litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 groszy za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), natomiast opłata zmienna będzie wynosiła 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. W przypadku opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu. Proponowana opłata będzie wynosić 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r.

 

Szczegóły w Tax Alercie: Istotne zmiany prawne dla branży handlowej i spożywczej – opłata od cukru oraz napojów alkoholowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs