Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.02 - 10.02.2020

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.02 - 10.02.2020

Jest 10 lutego 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.02 - 10.02.2020

PIT: Przekazanie 1 % podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego

Rozliczając swój PIT za rok 2019, możemy podobnie jak w latach ubiegłych przekazać swój 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego. Wystarczy bowiem w zeznaniu podatkowym wskazać numer KRS oraz cel szczegółowy, jeśli taki mamy, a 1 % naszego należnego podatku zamiast do fiskusa trafi do takiej organizacji. Co istotne, 1 % może być przekazany wyłącznie na organizację, której nadano status OPP. Wykaz organizacji jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co ważne, podatnik, który zdecyduje się na rozliczenie swoich podatków przez usługę e-PIT, będzie miał również możliwość przekazać swój 1 % podatku.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Ochrona interesów podatnika: Moc ochronna interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w perspektywie artykułów 14k-14n Ordynacji Podatkowej

W wyroku z dnia 6 lutego 2020 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 699/19) stwierdził, że na wynik podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej składają się zsumowane wyniki poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Co więcej, Sąd wskazał, iż spółki te – choć nie dokonują indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego tak, jak miało to miejsce przed utworzeniem PGK – nadal obowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, definiowania i ustalania uzyskanych przychodów oraz poniesionych wydatków, w tym przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT. W konsekwencji, WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem, że po utworzeniu PGK spółki wchodzące w skład grupy będą mogły korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji Podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK.

VAT: Pojęcie podwykonawców a usługodawców wykonujący na rzecz wynajmującego prace aranżacyjne

W dniu 6 lutego 2020 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1615/19) w analizowanej sprawie – w której spółka, będąc właścicielem powierzchni biurowych jest inwestorem, na rzecz którego usługodawcy wykonują usługi wykończeniowe/aranżacyjne – przyznał jednoznacznie, iż usługodawcy wykonujący prace wykończeniowe/aranżacyjne na rzecz spółki (wynajmującego) występują w roli wykonawców, a nie podwykonawców. W związku z tym, mechanizm odwróconego obciążenia w stosunku do nabycia przez spółkę usług budowlanych od usługodawców nie ma zastosowania, a spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawców na zasadach ogólnych.

Ulgi i dotacje: Nowelizacja przepisów w zakresie IP Box

Jak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przepisy podatkowe odnoszące się do preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP Box) zostaną doprecyzowane. Zmianie ulec mają przepisy art. 30ca ust. 8 ustawy o PIT i art. 24d ust. 7 i 8 ustawy o CIT. Chodzi o regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach ulgi podatkowej IP Box. Nowelizacja ma doprecyzować i przesądzić, że obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej znajduje zastosowanie nie tylko względem ustalania dochodu, lecz także straty. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

CIT: Wysokość limitu kosztów finansowania dłużnego

W wyroku z dnia 6 lutego 2020 r. (sygnatura akt I SA/Po 920/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT dotyczy jedynie nadwyżki powyżej 3 milionów złotych. Tym samym, podatnik może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wszystkie koszty finansowania dłużnego do kwoty 3 milionów zł oraz 30 % kosztów nadwyżki ponad ten próg. Nie mają zatem racji organy podatkowe, stojące na stanowisku, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 3 miliony zł kosztów finansowania dłużnego albo 30 % tych kosztów.

Jest to kolejny tego typu wyrok w ostatnim czasie. Sąd podkreślił również, że uszczelnienie systemu podatkowego nie może prowadzić do odstąpienia od literalnego brzmienia przepisu w celu poszerzenia zakresu jego stosowania.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs