Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.01 - 27.01.2020

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.01 - 27.01.2020

Jest 27 stycznia 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: Fiskus poprawia przepisy o białej liście

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustaw o CIT, VAT i niektórych innych ustaw, w przypadku dokonania zapłaty należności w podzielonej płatności na podatniku nie będzie spoczywał ciężar weryfikacji podatników VAT w ramach tzw. białej listy ani zawiadomieniem urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tego wykazu. Podzielona płatność uchroni go bowiem przed sankcjami za płatność na rachunek spoza białej listy. Obecnie projekt czeka na rozpatrzenie przez rządową komisję prawniczą.

CIT: WHT w przypadku wynagrodzenia za korzystanie ze znaku towarowego ujętego w cenie nabywanych przez spółkę towarów

21 stycznia 2020 r. WSA w Warszawie w wyroku sygn. III SA/Wa 1424/19 uznał, iż zapis w umowie regulującej zasady współpracy pomiędzy spółką a zakładem, który stanowi, że 3 % ceny nabywanych przez spółkę towarów stanowi wynagrodzenie za prawo do korzystania przez nabywcę (tj. spółkę) ze znaków towarowych dla celów promocji, reklamy i sprzedaży tych towarów oraz wiążąca się z nim opłata (za prawo do korzystania ze znaków towarowych) nie jest elementem ubocznym świadczenia głównego i jego znaczenie nie jest znikome – jest to odrębny element umowy. W świetle obowiązujących przepisów Sąd stwierdził, że wyodrębnienie w ramach płaconego wynagrodzenia wartości za korzystanie ze znaku towarowego jest zasadne i należy odnośnie do tej części wynagrodzenia pobrać podatek u źródła (WHT).

PIT: Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rozwiązaniem umowy najmu przed terminem

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. II FSK 187/18, kwalifikując dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów przy rozliczaniu umowy najmu, przy jego ocenie niezbędne jest, aby uwzględniać kwestię logicznego ciągu zdarzeń, determinujących określone konkretne działania podatnika począwszy od momentu zawarcia umowy. W art. 22 ust. 1 ustawy PIT użyto zwrotu „w celu”, co oznacza, że nie zawsze wydatek musi przynieść skutek w postaci osiągnięcia przychodu, ale zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Dla oceny, czy dany wydatek został poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodów, należy mieć na względzie charakter związku przyczynowo-skutkowego między kosztem a przychodem, w tym także ograniczenie potencjalnych strat. W konsekwencji w analizowanej sprawie wydatki na odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Ochrona interesów podatnika: Projekt rozporządzenia MF w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia MF w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie wzoru wniosków do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694). W związku z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi, we wzorze nowych formularzy ORD-IN oraz ORD-WS proponuje się dodanie rubryki, zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

Pozostałe zagadnienia: Pierwszy wyrok NSA dotyczący rozumienia kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług

W wyroku z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 1750/19) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, dotyczący wyłączenia z limitu kosztów usług niematerialnych, należy interpretować przede wszystkim w oparciu o jego językowe brzmienie. W efekcie, wyłączeniu z limitu podlegają wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem przez podatnika usługi lub wytworzeniem przez podatnika produktu niezależnie od uwzględnienia takiego kosztu w cenie tego produktu lub usługi.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs