Nowe zasady rozliczania najmu

Nowe zasady rozliczania najmu

Wychodząc naprzeciw coraz większej popularności najmu prywatnego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić szereg zmian w prawie podatkowym, mających na celu uproszczenie obowiązków podatkowych związanych z opodatkowaniem dochodu z najmu nieruchomości. Przypomnijmy, że osiągając dochody z najmu nieruchomości, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania takiego dochodu. W zależności od podjętej decyzji, podatnik może opodatkować taki dochód na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej 17%/32%, bądź przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%/12%.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Kobieta siedząca przed laptopem

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie podatnikom wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania dochodu z najmu nieruchomości. Przypomnijmy, że poprzednio obowiązujące przepisy nakładały na podatnika obowiązek złożenia stosownego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Do tej pory terminem na złożenie oświadczenia był 20 stycznia roku podatkowego w przypadku rozpoczęcia najmu z początkiem roku, bądź 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód, w przypadku rozpoczęcia najmu w trakcie roku.

Począwszy od 2019 r., wybór zryczałtowanej formy opodatkowania został znacząco uproszczony. W obecnym stanie prawnym nie ma już obowiązku składania oświadczenia wspomnianego wyżej oświadczenia, wybór ryczałtu dokonywany jest poprzez dokonanie przez podatnika pierwszej wpłaty do urzędu skarbowego, za dany miesiąc bądź kwartał. W przypadku w którym podatnik pierwszy przychód z najmu uzyska w grudniu, złożenie zeznania na formularzu PIT-28 traktowane jest jako wybór zryczałtowanej formy opodatkowania. Co ciekawe, znowelizowany przepis nie nakłada obowiązku, aby dokonana wpłata zrealizowana była w przewidzianym ustawą terminie. Oznacza, to że nawet spóźniając się z wpłatą należnego ryczałtu za dany miesiąc, podatnik nie traci prawa do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania. Odrębną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy okazji rozważań na temat złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu poprzez dokonanie wpłaty, jest odpowiednie opisanie płatności podatku. W przeciwnym wypadku urząd skarbowy może zakwestionować skuteczność dokonania wyboru tej formy opodatkowania.

Kolejna zmiana, mająca na celu uproszczenie obowiązków podatkowych związanych z opodatkowaniem najmu nieruchomości, związana jest z opodatkowaniem przez małżonków dochodu pochodzącego z nieruchomości należącej do majątku wspólnego. Domyślnie przychód z najmu takiej nieruchomości powinien być rozliczany odpowiednio przez każdego małżonka osobno chyba, że małżonkowie złożą oświadczenie o opodatkowaniu całości otrzymywanego przychodu przez jednego z nich. Przypomnijmy, że do tej pory takie oświadczenie powinno być podpisane przez oboje małżonków. Po zmianie przepisów od stycznia 2019 r., nowe regulacje dopuszczają możliwość podpisania takiego oświadczenia, składanego w imieniu obydwu współmałżonków, przez jednego z nich. Oświadczenie podpisane przez jednego małżonka składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Takie oświadczenie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy w roku przychód pochodzący z nieruchomości wchodzącej do majątku wspólnego. Podobnie jak poprzednio, raz złożone oświadczenie jest ważne również w kolejnych latach podatkowych chyba, że małżonkowie złożą oświadczenie o rezygnacji z takiego sposobu opodatkowania dochodu z najmu.  Należy więc pamiętać, że wprowadzone, nowe przepisy dotyczące wyboru ryczałtu od przychodów pochodzących z najmu nie zawsze pozwolą na uniknięcie składania pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

Zmianie uległa również zasada wyboru kwartalnego opłacania ryczałtu od najmu nieruchomości. Po nowelizacji przepisów, podatnicy którzy wybrali opłacanie ryczałtu od przychodu z najmu co kwartał, informują o tym fakcie organ podatkowy w zeznaniu podatkowym, w którym zastosowali ten sposób opłacania ryczałtu. Oznacza to również, że w takim przypadku, wybór zryczałtowanego sposobu opodatkowania przychodu z najmu nastąpi jednocześnie z wpłatą ryczałtu za pierwszy kwartał.

Istotną zmianą dla podatników rozliczających przychody z najmu nieruchomości ryczałtem, jest nowy termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28. Przypomnijmy, że poprzednio obowiązujące regulacje nakładały obowiązek złożenia zeznania podatkowego do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Począwszy od zeznania podatkowego za 2019 r., podatnicy będą składać roczne zeznania podatkowego w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym. W przypadku złożenia zeznania przed dniem 15 lutego, będzie ono uznawane za złożone w dniu 15 lutego. Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 za rok 2019 należy więc złożyć do 2 marca 2020 r., gdyż 29 lutego przypada na dzień wolny od pracy (sobota).

Warto również wspomnieć, że od stycznia 2019 r. podatnicy osiągający przychód z najmu nieruchomości, opodatkowany ryczałtem, nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów o której mowa w art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przed wprowadzeniem znowelizowanego przepisu, do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązani byli podatnicy którzy osiągali przychody z najmu nieruchomości bez pisemnej umowy, która potwierdzała wysokość osiąganego przychodu. 

Piotr Hanuszewski, supervisor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs