Tax Alert: Umowa o współdziałanie dostępna dla największych podmiotów od 1 lipca 2020 r.

Tax Alert: Umowa o współdziałanie od lipca 2020 r.

14 listopada 2019 r. została opublikowana ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Celem ustawy jest m.in. wprowadzenie do polskiego systemu prawa podatkowego mechanizmu współpracy między podatnikami a organami podatkowymi (tzw. Co-operative Tax Compliance – CTC). Ustawodawca w tym zakresie przewidział dwa rozwiązania uzgodnieniowe, są to: umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe.

Umowa o współdziałanie

Ma na celu zapewnienie przestrzegania przez podatników prawa podatkowego poprzez nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikiem.

Możliwość zawarcia umowy o współdziałanie została ograniczona i może ona zostać zawarta przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jedynie na wniosek największych podmiotów, czyli takich, których wartość przychodu, wskazana w zeznaniu podatkowym uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w poprzednim roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EUR.

Przed zawarciem umowy Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza audyt podatkowy wobec podatnika o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący).

Porozumienie podatkowe

W ramach umowy o współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł również zawrzeć z podatnikiem porozumienie podatkowe w formie pisemnej, którego celem jest zapewnienie pewności stosowania prawa podatkowego w sprawach:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • ustalania cen transferowych;
 • braku zasadności zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania;
 • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 • a także w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Korzyści z zawarcia umowy o współdziałanie to m.in.:

 • w przypadku złożenia deklaracji lub korekty deklaracji będącej następstwem audytu wstępnego podatnik będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych lub do nienaliczania tych odsetek;
 • preferencja w zakresie naliczania odsetek za zwłokę odnosi się do wszystkich okresów, nieobjętych przedawnieniem na dzień otrzymania zalecenia, jeżeli stwierdzona w wyniku audytu wstępnego nieprawidłowość występowała również w latach poprzedzających audyt podatkowy;
 • dla podatników jako korzystających wyłączony jest obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) innych niż schematy podatkowe transgraniczne;
 • w przypadku spraw o ustalenie cen transferowych (APA) oraz braku zasadności stosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (opinii zabezpieczającej), opłaty za uzyskanie porozumienia będą 50 proc. niższe w porównaniu do opłat, które musieliby wnieść podatnicy, którzy nie są stroną umowy o współdziałanie;
 • wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy o współdziałanie będzie przesłanką uznania dobrej wiary przy dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązki podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie to m.in.:

 • zgłaszanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wszelkich istotnych zagadnień podatkowych, które mogłyby być przedmiotem sporu podatnika z organem podatkowym, a także informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika;
 • posiadanie skutecznych i adekwatnych procesów oraz procedur do zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego, m.in. niezależny audyt funkcji podatkowej przez niezależnego audytora podatkowego).

Pozostałe zmiany

Ustawa wdraża również rozwiązania przewidziane w dyrektywie Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 265, str. 1) poprzez wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. W Ustawie zostały ponadto zamieszczone regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych, które dotychczas były zawarte w treści Ordynacji Podatkowej. 

Analiza korzyści

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami w zakresie analiz możliwości zawarcia umowy o współdziałanie i korzyści wynikających z zawarcia takiej umowy, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs