Tax Alert: Założenia zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Założenia zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o planach istotnych zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej (dalej: „Informacja”).

1000

Kontakt

Tax Alert | Założenia zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowe

Zgodnie z zawartym w Informacji uzasadnieniem przyczyn i potrzeb wprowadzenia planowanych rozwiązań – celem wprowadzenia nowych regulacji jest m.in. uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatkowego (w tym dostosowanie polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej).

Projekt ma zawierać m.in. (określenia rodzajów regulacji przyjęte zostały za treścią Informacji):


Regulacje upraszczające

• Wprowadzenie preferencji podatkowej dla dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (ang. „IP Box”, „Innovation Box”). Informacja nie zawiera jeszcze szczegółów proponowanego rozwiązania. Ma ono prowadzić do dalszego zwiększenia atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej.

• Wprowadzenie nowej, obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. Informacja nie zawiera jeszcze szczegółów proponowanego rozwiązania, zgodnie jednak z wcześniejszymi zapowiedziami prawdopodobnie zastąpi ona obecną stawkę 15 proc.  dla tzw. małych podatników przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu tego pojęcia.

• Wprowadzenie zachęty do pozostawiania  w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (ang. „notional interest deduction” – NID). Celem tego rozwiązania ma być wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo, że koszty te faktycznie nie zostaną poniesione, jak ma to miejsce w przypadku finansowania dłużnego).

• Wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności. Proponowane jest umożliwienie rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności  (przy utrzymaniu braku możliwości rozpoznania strat) oraz wprowadzenie nowych zasad opodatkowania dotyczących pakietów wierzytelności.

• Uregulowanie obrotu walutami wirtualnymi. Proponuje się w podatku PIT zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi  do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W podatku CIT przychody te stanowić mają zyski kapitałowe.
Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi  nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność m.in. w zakresie wymiany walut wirtualnych.
 

Dodatkowo planowane jest m.in. wprowadzenie zmian dotyczących m.in.:

• alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji,

• kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych
w prowadzonej działalności,

• określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z związku  z konwersją długu na kapitał,

• poszerzenia zakresu zwolnienia podatkowego dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

• zasad opodatkowania dochodów z tytułu pożyczania papierów wartościowych.
 

Regulacje uszczelniające

• Wprowadzenie przepisów przeciwdziałających praktykom unikania opodatkowania w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (ang. „exit tax”). Aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe nie przewidują opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Projektowane zmiany mają prowadzić do opodatkowania tego typu zdarzeń zgodnie z art. 5 Dyrektywy ATAD (UE 2016/1164) i na wzór rozwiązań stosowanych  w innych państwach.

• Modyfikacja klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. „GAAR”).  W tym zakresie zmiana ma polegać m.in. na dostosowaniu treści klauzuli do art. 6 Dyrektywy ATAD, usprawnieniu ekonomiki postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania, czy też doprecyzowaniu roli Szefa KAS w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

• Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (ang. „Mandatory Disclosure Rules” – MDR). Projektowane rozwiązanie ma wdrażać do polskiego systemu prawnego założenia Dyrektywy MDR (UE 2018/822), którymi są m.in. raportowanie przez pośrednika (ang. intermediary) z możliwością powołania się na tajemnicę zawodową oraz raportowanie do państwa rezydencji pośrednika lub podatnika.  Projektowane rozwiązania mają określać m.in. definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze, krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający), sposób i termin raportowania, zasady ochrony tajemnicy zawodowej czy też sankcje za niewypełnianie obowiązku. Przewiduje się, że zanonimizowane informacje o schematach podatkowych będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą one dostępne dla organów podatkowych, a częściowo mogą być one udostępnione do publicznej wiadomości. 

• Modyfikacja w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego  (tzw. podatek u źródła). Projektowane zmiany dotyczyć będą należności, których łączna wysokość wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku przekroczy kwotę 2 mln zł. Z chwilą przekroczenia tej kwoty, płatnik zobowiązany będzie do poboru, obliczenia  i wpłacenia podatku stosując stawki określone w odpowiedniej ustawie
o podatkach dochodowych, a dopiero następnie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organów podatkowych. Co istotne, z wnioskiem o zwrot podatku będzie mógł wystąpić, podatnik, jego pełnomocnik, a także płatnik. Informacja przewiduje również możliwość stosowania dotychczasowych zasad
w sytuacji przedłożenia organowi podatkowemu przez płatnika odpowiednich oświadczeń dotyczących spełnienia wymogów formalnych oraz dochowania staranności  w weryfikacji merytorycznych przesłanek dla danej preferencji podatkowej (obniżenie stawki lub zwolnienie). Zmiany mają dotyczyć również doprecyzowania pojęcia rzeczywistego właściciela (ang. „beneficial owner”) oraz umożliwić mają posługiwanie się w niektórych przypadkach kopią certyfikatu rezydencji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2018 r. Planowane przepisy docelowo mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Podsumowanie

Informacja zakłada daleko idące zmiany, nie zawiera jednak szczegółowych proponowanych rozwiązań.
W kolejnych, odrębnych alertach będziemy Państwa informować o szczegółach proponowanych zmian, takich jak np. Exit Tax czy MDR.

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem wpływu powyższych zmian  w przepisach prawa podatkowego na sytuację Państwa lub Państwa firmy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs