Tax Alert: Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt nowelizacji ustawy o KAS

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt nowelizacji”).

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Cel projektu

Jak wskazano w uzasadnieniu do Projektu nowelizacji zawarte w nim regulacje mają służyć m.in. udoskonaleniu przepisów dotyczących procedur i zakresu zadań KAS.

Projekt nowelizacji w zasadniczy sposób rozszerza dotychczasowe kompetencję KAS nadając organom nowe uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje zmian znajdujących się w Projekcie nowelizacji.
 

Zmiana definicji kontrahenta kontrolowanego

Projekt nowelizacji przewiduje poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego również o przewoźników drogowych oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru. Rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za kontrahenta kontrolowanego umożliwi organom KAS prowadzenie kontroli krzyżowej w szerszym niż dotychczas zakresie.

Rozpoczęcie kontroli bez udziału podatnika

Na podstawie przepisów nowelizujących ma zostać rozszerzony krąg podmiotów upoważnionych do odbioru upoważnienia do kontroli.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do Projektu nowelizacji nowe regulacje mają doprecyzowywać zasady wszczęcia kontroli celno-skarbowej w przypadku nieobecności kontrolowanego albo nieobecności osób go reprezentujących. W przypadku nieobecności osób reprezentujących osobę prawną albo jednostki niemającej osobowości prawnej wprowadzono możliwość doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej kontrolowanego. Natomiast w przypadku nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Łatwiejszy dostęp KAS do informacji

Zgodnie z Projektem nowelizacji poszerzony zostanie katalog instytucji zobowiązanych do udostępniania KAS, bez konieczności składania w tym zakresie pisemnego wniosku przez organ, dokumentów i informacji m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe i Żeglugę Śródlądową a także zakres przedmiotowy pozyskiwanych danych.

Obowiązek przekazywania informacji bankowych

Nowelizacja rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem udzielenia przez bank informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania o Naczelnika Urzędu Skarbowego i Szefa KAS. Zgodnie z Projektem nowelizacji uprawnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego będzie przysługiwać w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym, natomiast Szefowi KAS w toku postępowania podatkowego. Jak czytamy w uzasadnieniu Projektu nowelizacji przyznanie Szefowi KAS powyższych uprawnień zapewni skuteczne narzędzie w przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Uprawnienie do wszczęcia kontroli celno-skarbowej wobec grup kapitałowych, które zakończyły działalność

Jak czytamy w uzasadnieniu rozszerzenie uprawnień organów celno-skarbowych w tym zakresie wynika ze specyfiki metodologii rozliczania podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej (sporządzane na podstawie sumy jednostkowych rozliczeń podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy) oraz możliwości naruszania warunków tworzenia podatkowej grupy kapitałowej przed datą zakończenia roku podatkowego (utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego). Wobec tego ustawodawca uznał za zasadne objęcie zakresem kontroli celno-skarbowych całych lat w których podatkowa grupa kapitałowa funkcjonowała. Ewentualne nieprawidłowości mogą bowiem skutkować korektami deklaracji CIT poszczególnych uczestników podatkowej grupy kapitałowej.

Korekta deklaracji będzie ostateczna

Przepisy nowelizujące wprowadzają znaczne ograniczenia możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowej. W myśl nowych przepisów w przypadku, gdy podatnik po przeprowadzeniu kontroli zgodzi się z wynikiem kontroli i skoryguje deklarację, utraci możliwość złożenia kolejnej skutecznej korekty w zakresie w jakim taka korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli. Na organie będzie spoczywał obowiązek zawiadomienia o bezskuteczności takiej korekty.

Zaproponowane rozwiązanie ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie norm dotyczących zakończenia kontroli celno-skarbowej realizowanej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa podatkowego w przypadkach, w których istnieje konieczność wydania decyzji oraz wprowadzenie zapisu mającego na celu aby uprawnienie do skorygowania deklaracji nie było wykorzystywane do cofania ustaleń kontroli.

Projekt nowelizacji obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Będziemy na bieżąco informować na temat dalszego przebiegu prac ustawodawczych w powyższym zakresie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu ustawy, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs