Tax Alert: Planowane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

Planowane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

W dniu 15 lipca 2018 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie podatku PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem wprowadzenia regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców.

1000
Tax Alert: Planowane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

Zmiany obejmują szereg zagadnień dotyczących m.in. cen transferowych oraz zasad opodatkowania, w tym:

Ustawa o CIT oraz Ustawa o PIT

 • Nowa klauzula o szacowaniu dochodów. Pozwala ona organom skarbowym na uznanie, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną. Ma to uprawniać organy skarbowe do pominięcia skutków podatkowych transakcji bądź do szacowania dochodu dla transakcji alternatywnej. Proponowana klauzula stanowi niepełną implementację Wytycznych OECD dot. Cen Transferowych, pomijając jednak wskazówki dla organów, w jakich sytuacjach znajdowałaby ona zastosowanie. Należy wyrazić nadzieję, że proponowane regulacje zostaną uzupełnione w toku procesu legislacyjnego, aby zmniejszyć pole uznaniowości dla organów podatkowych.
 • Uchylenie przepisu dotyczącego nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw do podmiotu powiązanego. Zmiana ta ma na celu usunięcie kontrowersji związanych z uregulowaniem tej samej materii przez przepisy dotyczące cen transferowych.
 • Korekta przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu z tytułu korekty cen transferowych. Celem wprowadzenia regulacji jest doprecyzowanie momentu ujęcia przychodu/korekty kosztu uzyskania przychodu w przypadku korekty cen transferowych. W wyniku zmian, zarówno korekta przychodów jak i kosztów powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy, a nie w okresie kiedy zostały wystawione dokumenty potwierdzające dokonanie korekty.
 • Nowy katalog usług o niskiej wartości dodanej. Zmiana ma na celu wprowadzenie katalogu usług, dla których brak będzie konieczności przeprowadzenia badania benchmark. Dla ustalenia rynkowości wynagrodzenia za tego typu usługi wystarczające będzie określenie akceptowalnego poziomu narzutu lub innych warunków transakcji. Katalog opracowany został w oparciu o rezultaty prac OECD oraz Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych.

Ustawa o CIT

 • Zaostrzenie regulacji dotyczących finansowania dłużnego poprzez zmniejszenie z 30 proc. do 20 proc. poziomu EBITDA limitującej zaliczalność do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego. Zmianę należy traktować jako negatywną dla podatników z uwagi na ograniczenie możliwości zaliczania kosztów finansowych do kosztów podatkowych.
 • Zwiększenie limitu zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych z 5 proc. do 10 proc. EBITDA. Podwyższenie limitu odliczalności kosztów usług niematerialnych należy uznać za zmianę pozytywną. Negatywnie natomiast należy ocenić brak ujednolicenia zasad kalkulacji EBITDA dla celów limitowania kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych.
 • Uchylenie art. 15ca wiążącego pojęcie rynkowej zdolności kredytowej podatnika z uprawnieniem organu do szacowania dochodu. Badanie zdolności kredytowej powinno być elementem badania warunków rynkowych przyjętych przez podmioty powiązane na gruncie regulacji dot. cen transferowych. Przepis ten mocą nowelizacji zostanie wyłączony ze stosowania również w odniesieniu do roku 2018.

Wejście w życie

 • wprowadzone zmiany stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r.,
 • nowelizacja wprowadza możliwość przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2018 w oparciu zarówno o nowe jak i dotychczasowe regulacje,
 • dla transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja cen transferowych za rok 2019 ma być przygotowana wedle nowych regulacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu ustawy, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs