Tax Alert: IP BOX również w Polsce od 2019 r.

Tax Alert: IP BOX również w Polsce od 2019 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

1000
Tax Alert: IP BOX również w Polsce od 2019 r.

Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (dalej: „IP Box” lub „Innovation Box”).

Innovation Box ma zostać wprowadzony do przepisów ustaw o ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz od osób fizycznych (dalej: „PIT”) jako preferencyjna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej. IP Box został wdrożony i funkcjonuje w innych państwach, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu. Stosowane tam mechanizmy ulgi polegają na opodatkowaniu dochodów
z praw własności intelektualnej obniżoną stawką podatkową (np. w Wielkiej Brytanii – 10 proc.) lub zwolnieniu
części tych dochodów z opodatkowania (np. 80 proc. w Luksemburgu). Projektowane regulacje w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej powinny być spójne
z wypracowanym przez OECD stanowiskiem dotyczącym reżimów podatkowych, które przewidują w swoich regulacjach szczególny sposób opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej oraz z wytycznymi OECD  w ramach inicjatywy Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) zawartymi w raporcie dotyczącym Działania nr 5.

Cel wprowadzenia IP Box

Głównym celem projektowanej zachęty podatkowej jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, co w dłuższej perspektywie
ma przełożyć się na rozwój gospodarki opartej o wiedzę.
 

Przedmiot opodatkowania objęty IP Box

Stosowanie preferencyjnej stawki – 5 proc. podstawy opodatkowania - będzie odnosić się do dochodu
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone
przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej:

 • prawa do wynalazku (patenty),
 • dodatkowe prawa ochronne na wynalazek, 
 • prawa ochronne na wzór użytkowy,
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, 
 • prawa z rejestracji  produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • prawa do programu komputerowego. 

Wymienione prawa, aby zostały uznane za kwalifikowane prawa własności intelektualnej, muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Projekt dopuszcza natomiast także odpowiednie stosowanie przepisów o kwalifikowanych prawach własności intelektualnej do ekspektatywy uzyskania tych praw w związku z dokonanym zgłoszeniem
lub złożeniem wniosku do właściwego organu. Projektowany katalog kwalifikowanych praw z własności intelektualnej ma charakter zamknięty. Projekt dotyczy tych praw własności intelektualnej, które są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Uzasadnienie do Projektu wskazuje natomiast, że zastosowanie omawianej ulgi ma być możliwe wówczas, gdy podatnik będzie właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub będzie posiadał uprawnienie do korzystania z powyżej wskazanych praw własności intelektualnej. Zgodnie  z uzasadnieniem, przewidywana jest również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji,  gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.
 

Stawka podatku przy zastosowaniu IP Box

Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z omówionych powyżej praw własności intelektualnych wynosić będzie 5 proc. podstawy opodatkowania. Zgodnie z planowanymi zmianami podstawę opodatkowania stanowić będzie suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, posiadanych przez podatnika, osiągniętych w danym roku podatkowym. 

 

Wysokość dochodu lub straty dla celów zastosowania ulgi IP Box

Do dochodu/straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma być zaliczany osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód/strata:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu
  lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

Ostateczna wysokość dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględniana w podstawie opodatkowania, ustalana będzie przy użyciu odpowiedniego wzoru zamieszczonego w znowelizowanych ustawach. Wzór ten będzie premiował podatników, którzy sami lub z pomocą niepowiązanych podmiotów opracowują dane rozwiązanie.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik będzie mógł obliczyć dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej dla tego samego rodzaju produktu lub usługi, lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionych w danym roku podatkowym mają obniżać dochód związany z tym samym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tym samym rodzajem produktu lub usługi lub tą samą grupą produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej – w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.

Podatnicy korzystający z ulgi Innovation Box obowiązani będą do wykazania dochodu/straty w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Należy podkreślić, że stosowanie IP Box (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

Jest to o tyle istotne, że z korzystaniem z ulgi wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności wspomniany wyżej obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

W przypadku, gdy na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji rachunkowej ustalenie dochodu/straty
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie będzie możliwe, podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku na zasadach ogólnych.
 

Okres stosowania ulgi IP Box

Podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji (ekspektatywa uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej), podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (przy czym będzie istniał obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).
 

Podsumowanie

Podsumowując, zgodnie z planowanymi zmianami ulgę z tytułu Innovation Box będą mogli zastosować podatnicy, którzy posiadają odpowiedni tytuł do korzystania z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Preferencyjna stawka podatku wynikająca z ulgi IP Box wynosić będzie 5 proc. podstawy opodatkowania.

Należy mieć na uwadze, że Projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz dalszemu procesowi legislacyjnemu, zatem ostateczny kształt przepisów może być odmienny niż ich brzmienie zawarte w Projekcie.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa lub Państwa firmy.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie