Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.07 - 06.08.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.07 - 06.08.2018

Jest 6 sierpnia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.07 - 06.08.2018

CIT: Znaczenie pojęcia „wydatek faktycznie poniesiony”

W wyroku z dnia 31 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 2189/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie można utożsamiać pojęcia „wydatek faktycznie poniesiony” w rozumieniu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT z zapłatą. Zdaniem Sądu tam gdzie jest mowa o zapłacie, konieczna jest zapłata gotówkowa lub bezgotówkowa, a tam gdzie ustawodawca mówi o wydatku faktycznie poniesionym należy to rozumieć jako zubożenie majątku podatnika. Takim wydatkiem mogą być np. wydatki uregulowane poprzez ich potrącenie z wierzytelnością wzajemną.

PIT: Skutki podatkowe w PIT zapewnienia pracownikom transportu

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 31 lipca br. (sygn. akt. II FSK 2057/16), zapewnienie pracownikom – kierowcom transportu z domu do miejsca rozpoczęcia pracy oraz z miejsca zakończenia pracy do domu może stanowić przychód po stronie pracownika z tytułu stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie, istnieje możliwość uznania wszystkich przesłanek które muszą być zachowane, aby uznać za przychód pracownika nieodpłatne świadczenie w świetle Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13).

VAT: Koszty związane z umową leasingu finansowego a VAT

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 lipca br. (sygn. akt. III SA/Wa 3068/17), koszty związane z umową leasingu finansowego, jakimi są podatki oraz opłaty dodatkowe, na podstawie art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy o VAT, są należnością bezpośrednio związaną z odpłatną dostawą przedmiotu leasingu. Zdaniem Sądu, pomimo, że koszty te stanowią dla banku odrębny element rozliczeń z klientem, są należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia umowy leasingu finansowego i stanowią element kwoty należnej z tytułu świadczenia tej dostawy.

Podatki lokalne: Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości pomieszczeń hotelowych przeznaczonych na cele związane ze świadczeniem usług zdrowotnych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 sierpnia br. do zastosowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obniżonej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze budynek lub jego część musi być związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Po drugie, musi je zajmować podmiot świadczący te usługi lecznicze. A zatem, nie wystarczy, że podmiot zajmuje się udzielaniem świadczeń leczniczych i zostanie wpisany na listę podmiotów leczniczych, ale przede wszystkim lokale, które ten podmiot zajmuje muszą być bezpośrednio związane z działalnością leczniczą.

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w zakresie przeprowadzania kontroli celno-skarbowych

Jak wynika z projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 2 sierpnia br. regulacje w sprawie wszczęcia kontroli w przypadku nieobecności kontrolowanego lub jego reprezentantów mają być po nowelizacji analogiczne do zasad obowiązujących w kontroli podatkowej, przeprowadzanej na podstawie działu VI Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nieobecności osób reprezentujących osobę prawną albo jednostki niemającej osobowości prawnej wprowadzono możliwość doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej kontrolowanego.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie