Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.08 - 20.08.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.08 - 20.08.2018

Jest 20 sierpnia 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ulgi i dotacje: Zwolnieniem można objąć dochód z całej działalności prowadzonej na terenie strefy

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2233/16), podatnik może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń. NSA podkreślił, że z przepisów nie wynika, aby na podstawie konkretnego zezwolenia, zwolnieniu podlegał wyłącznie dochód osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia. W konsekwencji, nie ma konieczności przyporządkowania poszczególnych limitów pomocy publicznej do poszczególnych inwestycji określonych w kolejno wydawanych zezwoleniach.

CIT: Limit kosztów usług i wartości niematerialnych w kwocie netto

W dniu 2 sierpnia 2018 r. interpretacją zmieniającą (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił wydaną przez siebie w czerwcu interpretację (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC), w której przyjął, że limit kosztów usług i wartości niematerialnych wyrażony jest w kwocie brutto. Oznacza to, że powyższy limit kosztów usług i wartości niematerialnych, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT odnosi się do wydatków w kwocie netto. Co istotne, zmiana została dokonana w trybie autokontroli z art. 54 par. 3 PPSA, co daje nadzieję nie tylko na roztropniejsze interpretacje wydawane w przyszłości, ale też na możliwość szybszej zmiany jednoznacznie wadliwych interpretacji przy wykorzystaniu trybu autokontroli.

Ochrona interesów podatnika: Instytucja Rzecznika Praw Podatnika

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 6 sierpnia 2018 r. o Rzeczniku Praw Podatnika, powołana zostanie instytucja Rzecznika Praw Podatnika (RPP). W omawianym projekcie Ministerstwo Finansów wskazało, że nowa instytucja powinna służyć przede wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Uprawnienia nowej instytucji będą obejmować np. występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, uczestniczenie w postępowaniach w roli mediatora i występowanie o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Nowa ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

PIT: Rabat pracowniczy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt. II FSK 2161/16), rabat przyznany przez pracodawcę swojemu pracownikowi jest korzyścią majątkową, która podlega opodatkowaniu. Omawiana sprawa dotyczyła nauczycieli uzyskujących ulgi na czesne za edukację swoich dzieci. Sąd uznał, że pracownik, który nie płaci całej należności za usługę, uzyskuje podlegający opodatkowaniu przychód. Zdaniem sądu są bowiem spełnione warunki naliczenia przychodu. Przysporzenie, które uzyskali pracownicy, jest bowiem uchwytne i wymierne. Korzystają z niego dobrowolnie. Z żadnych dokumentów, regulaminu szkoły czy umów o pracę nie wynika obowiązek zapisania do niej dzieci). Leży to w interesie pracowników, ponieważ unikają wydatku, który musieliby ponieść, gdyby zapisali dzieci do innej szkoły.

Pozostałe zagadnienia: Zagraniczny fundusz inwestycyjny może korzystać ze zwolnienia podmiotowego

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł (sygn. II FSK 2150/16), że w sytuacji, gdy zagraniczny fundusz inwestycyjny na terytorium Polski inwestuje wyłącznie w udziały w spółce kapitałowej, a zatem prowadzi ten rodzaj inwestowania, który jest uznawany za dozwolony dla polskich funduszy inwestycyjnych, to brak jest podstaw, aby odmawiać mu prawa do zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT. Bez znaczenia jest okoliczność, że zagraniczny fundusz zgodnie z prawem niemieckim ma możliwość inwestowania w spółki osobowe.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie