Tax Alert: Plany resortu finansów w zakresie uszczelniania systemu podatkowego – zmiany w Ordynacji podatkowej

Plany w zakresie uszczelniania systemu podatkowego

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt ustawy”).

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Plany resortu finansów w zakresie uszczelniania systemu podatkowego – zmiany w Ordynacji podatkowej

Wprowadzenie definicji korzyści podatkowej oraz środków ograniczających umowne korzyści

Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie wspólnej w obrębie Ordynacji podatkowej definicji „korzyści podatkowej”. Zgodnie z Projektem ustawy pod pojęciem korzyści podatkowej należy rozumieć:


a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie
w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżeniu jego wysokości;
b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
c) powstanie nadpłaty  lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku;
d) brak obowiązku pobrania przez płatnika podatku, jeżeli wynika  on z okoliczności wskazanych w lit. a.


Nowością jest również wprowadzenie definicji środków ograniczających umowne korzyści, rozumianych jako przepisy lub inne środki ograniczające lub odmawiające korzyści wynikających z innych ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Efektem wprowadzenia powyższej zmiany, ma być ograniczenie konieczności powtarzania w nowelizowanych przepisach opisowego charakteru tych środków oraz ujednolicenie praktyki w zakresie ich stosowania.
 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Projektowaną zmianą związaną z wprowadzeniem ww. definicji jest ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego przez organy podatkowe w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów  o unikaniu opodatkowania, środkach ograniczających umowne korzyści lub przepisów o cenach transferowych. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 40 proc. kwoty korzyści podatkowej.  W przypadku gdy wydawana jest decyzja w zakresie podatków dochodowych oraz podstawą opodatkowania jest dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 10 proc. sumy składników wynikających z tej decyzji.
 

Podwojenie i potrojenie stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego

Projekt ustawy zakłada podwojenie stawki 40 proc. oraz 10 proc. opisanych powyżej jeżeli:

a) podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę;


b) nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję z zastosowaniem przepisów o unikaniu opodatkowania lub środkach ograniczających umowne korzyści – w zakresie podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego związanej z zastosowaniem tych środków;


c) strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych.


W określonych przypadkach Projekt ustawy przewiduje możliwość potrojenia stawki 40 proc. Projektowane zmiany przewidują również możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników.
 

Korekta deklaracji w toku postępowania związanego z unikaniem opodatkowania

Projekt ustawy przewiduje prawo podatnika lub płatnika do skorygowania deklaracji w toku postępowania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Korekta może być złożona tylko raz w toku ww. postępowania, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji. Termin na złożenie korekty wyniesie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się
w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z Projektem ustawy ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.Złożona korekta nie będzie jednakże skuteczna, jeżeli tylko częściowo uwzględnia ocenę prawną związaną z unikaniem opodatkowania lub nie uwzględnia tej oceny wcale.

W przypadku skutecznego złożenia korekty deklaracji w trybie opisanym wyżej, ustawodawca przewidział objęcie obniżoną stawką dodatkowego zobowiązania podatkowego tych korzyści podatkowych, które będą przedmiotem korekty.
 

Cofnięcie skutków unikania opodatkowania

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Zgodnie z projektowanymi zmianami Szef KAS na wniosek zainteresowanego może wydać decyzję określającą warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Zainteresowani, którzy są powiązani tą samą czynnością, będą mogli wystąpić ze wspólnym wnioskiem. Jak wynika z uzasadnienia Projektu ustawy procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania ma być dwustopniowa i polegać będzie na:

a) przeprowadzeniu postępowania, w ramach którego Szef KAS oraz podmioty zainteresowane cofnięciem skutków unikania opodatkowania uzgodnią wysokość uzyskanej w wyniku unikania opodatkowania korzyści podatkowej, czynność odpowiednią oraz skutki przyjętej czynności odpowiedniej lub skutki stanu prawnego, jaki zaistniałby, gdyby uzgodniony przepis prawa nie miał zastosowania, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji określającej warunki cofnięcia unikania opodatkowania;

b) złożeniu przez podmioty zainteresowane korekty deklaracji na podstawie treści decyzji wydanej w postępowaniu, o którym mowa powyżej.
 

Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie przepisów, które będą wyłączały możliwość uzyskiwania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania odnoszące się do transakcji lub innej czynności poprzez ocenę jej uzasadnienia ekonomicznego lub dokonania jej w warunkach sztuczności lub w celu nadużycia prawa, w tym m.in. środki ograniczające umowne korzyści. Ponadto, Projekt ustawy przewiduje odmowę wydania interpretacji indywidulanej
w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą np. stanowić nadużycie prawa lub być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści. Powzięcie uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa powyżej, będzie mogło wynikać także z łącznej oceny więcej niż jednego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nawet jeżeli zostały złożone przez różnych wnioskodawców. Projekt ustawy wprowadza również zmiany w przepisach odnoszących się do mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych
w przypadku unikania opodatkowania.
 

Etap legislacyjny

Projekt ustawy jest obecnie na etapie opiniowania. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu ustawy, prosimy o kontakt.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs