TP Alert: Projekt gruntownej nowelizacji przepisów o cenach transferowych

Projekt nowelizacji przepisów o cenach transferowych

W dniu 16 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT) oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt ustawy).

1000
Projekt gruntownej nowelizacji przepisów o cenach transferowych

Jednym z obszarów jakie zostały poddane nowelizacji jest tematyka cen transferowych. Projekt ustawy wskazujący kierunek zmian zakłada wykreślenie dotychczasowych przepisów w tym zakresie oraz dodanie do Ustaw o CIT i PIT nowego, osobnego rozdziału poświęconego zagadnieniom związanym z cenami transferowymi. Tym samym Ministerstwo Finansów podkreśla znaczenie jakie przypisuje się obecnie do tych zagadnień. Nowe przepisy, co do zasady, miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Zakres proponowanych zmian

Najważniejsze propozycje zmian znajdujące się w Projekcie ustawy zakładają m.in.:

Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych

Projekt ustawy przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których należy przygotować dokumentację cen transferowych. Dodatkowo, zakładana jest zmiana mechanizmu określania obowiązku dokumentacyjnego na podstawie wartości transakcji kontrolowanej, a nie na podstawie poziomu kosztów/przychodów podatnika, jak ma to obecnie miejsce.
 

Wydłużenie terminów

Zakłada się wydłużenie terminu na złożenie: (i) oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz (ii) informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto dla dokumentacji grupowej Master File termin jej przygotowania wydłużono do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne

Ministerstwo Finansów dopuszcza wprost wykorzystywanie przez spółki dokumentacji grupowej Master File przygotowanej przez inny podmiot z grupy, przy czym Projekt ustawy przewiduje możliwość przygotowania i wykorzystania dokumentacji grupowej Master File w języku angielskim. Jednakże organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia wersji polskiej w terminie 30 dni. Wprowadza się nowe zwolnienia dokumentacyjne dotyczące transakcji, które w całości trwale nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Uwzględnienie Wytycznych OECD

Zamiarem Ministerstwa Finansów jest ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD tak, aby elementy dokumentacji lokalnej i grupowej Master File odzwierciedlały zapisy Wytycznych OECD.

Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours) dla transakcji dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Rozwiązania te, poprzez ustawowe określenie akceptowalnego poziomu narzutu lub innych warunków danej transakcji umożliwiają uznanie ceny za rynkową bez konieczności przygotowania analizy porównawczej.

Rozszerzenie listy metod

Zapisy Projektu ustawy wprowadzają możliwość zastosowania przez organy kontrolne, w uzasadnionych przypadkach, innych metod określania/weryfikacji ceny transferowej niż jedna z pięciu metod podstawowych, wskazanych dotychczas w polskich przepisach podatkowych. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie m.in. technik wyceny do określania bądź weryfikacji poziomu kosztów/przychodów związanych z daną transakcją kontrolowaną, zwłaszcza w przypadku wykazywania przez podatnika rynkowości transakcji w obowiązkowej dokumentacji poprzez przygotowanie tzw. analizy zgodności.

Korekty cen transferowych

Projekt ustawy wprowadza zasady dokonywania korekt cen transferowych przez podatnika wskazując kiedy i w jakich okolicznościach mogą być dokonywane. Takie korekty miałyby stanowić odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów, ponadto miałyby być ujmowane w roku podatkowym, którego dotyczą. Projekt ustawy definiuje również ograniczenia co do możliwości stosowania korekt w celu ograniczenia ryzyka ich nadużywania.

Prawo organów podatkowych do określenia dochodu lub straty podatnika

Ustawodawca nadaje organom podatkowym szczególne uprawnienie związane z możliwością administracyjnego uznania, iż dana transakcja nie zostałaby zrealizowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi lub, że zostałaby zawarta na innych warunkach i tym samym daje możliwość określenia dochodu w wysokości odmiennej od wykazywanej przez podatnika. Wprowadzenie ww. zapisów do Projektu ustawy jest wynikiem wdrożenia wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS), jednakże szczegóły dotyczące jak takie uprawnienie miałoby być wykonywane w praktyce mają się znaleźć w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym.

Raportowanie cen transferowych

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego TP-R). 

Ujednolicenie pojęć i definicji

Ministerstwo Finansów w Projekcie ustawy wprowadza ujednolicone pojęcia i definicje mające fundamentalne praktyczne znaczenie w zakresie identyfikacji i oceny relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Poza pojęciami takimi jak „cena transferowa”, „powiązania”, „podmioty powiązane” czy „transakcja kontrolowana”, pojawia się określenie „zasady ceny rynkowej” rozumianej jako obowiązku ustalania cen transferowych na warunkach jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Będziemy na bieżąco informować na temat dalszego rozwoju prac ustawodawczych w powyższym zakresie.

O pozostałych zmianach przewidzianych w Projekcie ustawy (m.in. odnośnie usunięcia art. 15 ca i zmian w art. 15e Ustawy o CIT) informujemy w odrębnym alercie.

W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie lub innych kwestii związanych z problematyką cen transferowych, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs