Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.07 - 23.07.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.07 - 23.07.2018

Jest 23 lipca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Transport wewnątrzwspólnotowy w transakcjach łańcuchowych

W dniu 17 lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sprawie dotyczącej zidentyfikowania dostawy „ruchomej” w ramach przeprowadzanej transakcji łańcuchowej. Wyrok ten jest o tyle istotny, że NSA odniósł się w nim również do zapadłego w dniu 21 lutego 2018 roku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-628/16 Kreuzmayr. W ślad za tym rozstrzygnięciem. za kluczowe w celu zidentyfikowania dostawy „ruchomej” NSA uznał ustalenie miejsc, w których dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dopiero w drugiej kolejności należy analizować takie okoliczności jak to, który z uczestniczących w transakcji podmiotów organizował transport, czy też poparte obiektywnymi działaniami intencje nabywcy.

Ceny transferowe: Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

W dniu 16 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT oraz ustawy o PIT. Jednym z obszarów jakie zostały poddane nowelizacji jest tematyka cen transferowych. Najważniejsze propozycje zmian zakładają m.in.: zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych, wydłużenie terminów, uwzględnienie wytycznych OECD, wprowadzenie uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours) dla transakcji dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych.

Więcej na ten temat w Transfer Pricing Alert KPMG pt. „Projekt gruntownej nowelizacji przepisów o cenach transferowych”

PIT: Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy z dnia 16 lipca br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którego autorem jest Ministerstwo Finansów. Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje), zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika). Zgodnie z założeniami KAS już w 2019 roku przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 (w odniesieniu do zeznań składanych za 2018 rok). W 2020 roku do zeznań wypełnianych przez KAS dołączą PIT-36 i PIT-36L.

Więcej na ten temat w Global Mobility Services Alert KPMG pt. „Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 roku

Ochrona interesów podatnika: Danina solidarnościowa od 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada wprowadzenie zmian m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz systemie ubezpieczeń społecznych. Najistotniejsze w zakresie ustawy o PIT, będzie wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł, uzyskanych w roku podatkowym, do których zastosowanie mają zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy o PIT według progresywnej skali podatkowej, z działalności gospodarczej (również tej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym) oraz dochody z tytułu zysków kapitałowych, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej na ten temat w Tax Alert KPMG pt. „Danina solidarnościowa od 2019 roku
 

CIT: Skutki podatkowe umorzenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez jej wspólnika

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 18 lipca br. (sygn. akt. III SA/Wa 2764/17), w wyniku umorzenia odsetek naliczonych z tytułu pożyczki udzielonej przez jej wspólnika, spółka komandytowa uzyska świadczenie, które należy kwalifikować jako przypadek otrzymania przez nią nieodpłatnego świadczenia. Korzyść z niego uzyskana stanowić będzie dla spółki osobowej przychód, a w konsekwencji na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ustawy CIT także przychód (w odpowiedniej proporcji) wspólników tej spółki, także wspólnika udzielającego pożyczki. Wspólnik będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w części w jakiej posiada prawo do udziału w zysku tej spółki.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs