Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.07 - 16.07.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.07 - 16.07.2018

Jest 16 lipca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.07 - 16.07.2018

PIT: NSA potwierdził, że ryczałt za samochód służbowy obejmuje również paliwo

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA z dnia 10 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1185/16), sąd orzekł, że ryczałtowy przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa, które są niezbędnym wydatkiem umożliwiającym prawidłowe używanie samochodu. Jest to pierwszy wyrok NSA odnośnie tego zagadnienia. Co istotne, organy podatkowe przyjmowały bowiem dotąd jednolite podejście w wydawanych interpretacjach indywidualnych, w których wskazywały, że koszty paliwa nie są ujęte w ryczałcie. Zdaniem organów wartość otrzymanego paliwa stanowiło dla pracownika odrębne świadczenie, dla którego należy ustalić odrębnie przychód podatkowy.

CIT: Skutki wystąpienia ze spółki osobowej

5 lipca 2018 r. WSA w Łodzi orzekł, że przy wystąpieniu ze spółki komandytowej podatnik ma prawo do rozpoznania wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu jako kosztu uzyskania przychodu. Sąd podzielił stanowisko spółki, że w analizowanej sprawie chodzi o wartość wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. WSA tym samym nie zgodził się z organem, że wydatkiem na nabycie ogółu praw i obowiązków będzie wydatek poniesiony na nabycie przedmiotu wkładu (tzw. koszt historyczny).

Ochrona interesów podatnika: Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę podatku u źródła

W wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. (sygn. II FSK 1864/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku pobrania i wpłacenia przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości wyższej od należnej ewentualna nadpłata powstaje po stronie podatnika. W konsekwencji tylko podatnik będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot tak powstałej nadpłaty.
NSA uznał, że co prawda przepisy ordynacji podatkowej dopuszczają możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę zarówno płatnika jak i podatnika, nie doprecyzowując w jakich sytuacjach jest to możliwe to jednak w jego ocenie uszczerbek na majątku płatnika jest konieczny, aby był on uprawniony do wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty.
 

VAT: Wydatki dotyczące samochodów demonstracyjnych a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 12 lipca br. (sygn. akt. I FSK 1332/16) sąd uznał, iż w przypadku gdy pełnienie funkcji samochodu demonstracyjnego oraz samochodu, przeznaczonego do odsprzedaży nie pokrywa się w czasie to nie sposób uznać, że samochody demonstracyjne są „przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży” w rozumieniu przepisów ustawy VAT dlatego też w przypadku tych samochodów nie znajdzie zastosowania art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy VAT. Prawo do odliczenia w pełnym zakresie mogłoby zatem przysługiwać spółce pod warunkiem, że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, zostałby dodatkowo potwierdzony prowadzoną dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. W braku ewidencji prawo do odliczenia nie przysługuje.

Pozostałe zagadnienia: Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem projektowanej ustawy jest wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu Solidarnościowego.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs