Opodatkowanie kryptowalut PIT – wyrok NSA (sygn. II FSK 488/16)

Opodatkowanie kryptowalut PIT – wyrok NSA

Digital Economy News Blog

Digital Economy News Blog

Aktualności na temat gospodarki cyfrowej prezentowane przez naszych ekspertów.

2018-04-20

Opodatkowanie kryptowalut PIT – wyrok NSA

Podstawowym problemem dotyczącym opodatkowania kryptowalut na gruncie PIT jest klasyfikacja przychodów z tytułu obrotu kryptowalutami do odpowiedniego źródła. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych osoby, które dokonują obrotu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny przychody z obrotu kryptowalutami zaklasyfikować do źródła „przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem, że przy spełnieniu pewnych warunków, możliwe jest opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z handlu kryptowalutami podatkiem liniowym.

Natomiast dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej przychód z handlu kryptowalutami, powinien być klasyfikowany jako przychód z odpłatnego zbycia innych praw majątkowych. W praktyce oznacza to, że dochody uzyskane z obroty kryptowalutami będą opodatkowane według zasad ogólnych, tj. odpowiednio według stawki 18 lub 32%.

W wyroku z dnia 6 marca 2018 r. (sygn. II FSK 488/16) Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe i orzekł, iż przychód ze sprzedaży bitcoina, że należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Sąd wskazał, iż katalog zawarty w art. 18 ustawy o PIT nie ma charakteru zamkniętego, więc również przychody z "innych prawa majątkowych" - z ich posiadania, wykorzystania, jak też odpłatnego zbycia stanowią przychody z praw majątkowych. Sąd podkreślił, że nie można czynić zarzutu ustawodawcy, że wśród praw majątkowych nie wymienił wprost obrotu bitcoinem. Ponadto, NSA wskazał, że stanowisko sądu I instancji oraz organu interpretacyjnego jest zgodne z powoli kształtującą się linią orzeczniczą.

Konsekwencją uznania, że kryptowaluta stanowi prawo majątkowe, jest przyjęcie, że wymiana kryptowalut prowadzi do zamiany praw majątkowych, co natomiast stanowi źródło przychodu na gruncie podatku dochodowego (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 kwietnia 2018 r., 0112-KDIL3-1.4011.88.2018.2.AN; wyrok WSA w Gliwicach z 11 kwietnia 2018 r., I SA/Gl 248/18).

Warto jednak wskazać, że stanowisko dotyczące klasyfikacji kryptowalut jako praw majątkowych spotkało się z powszechną krytyką zarówno środowisk finansowych, jak i w piśmiennictwie.