Projekty Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej

Projekty KE dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej

Digital Economy News Blog

Digital Economy News Blog

Aktualności na temat gospodarki cyfrowej prezentowane przez naszych ekspertów.

2018-03-25

Projekty Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej:

  • Dyrektywę ustanawiającą przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;
  • Dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych.

Projekty Dyrektyw przedłożone przez Komisję są początkiem prac legislacyjnych na szczeblu Unii. 

Rozwiązanie docelowe – opodatkowanie „obecności cyfrowej”

Pierwsza z powyższych dyrektyw ma w założeniu stanowić docelową reformę przepisów dotyczących opodatkowania działalności cyfrowej.

Projekt ma na celu umożliwienie państwom członkowskim opodatkowania zysków generowanych na ich terytorium, nawet jeśli dane przedsiębiorstwo nie jest na tym terytorium fizycznie obecne.

Zgodnie z projektem, platforma cyfrowa stanowi podlegającą opodatkowaniu „obecność cyfrową” lub wirtualne stałe miejsce prowadzenia działalności w danym państwie członkowskim, jeżeli spełnia jedno z następujących kryteriów:

  • jej roczne przychody uzyskane w danym państwie członkowskim przekraczają próg wynoszący 7 mln euro;
  • ma w danym państwie członkowskim ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym;
  • w roku podatkowym między danym przedsiębiorstwem a użytkownikami biznesowymi zawieranych jest ponad 3 tys. umów o usługi cyfrowe.

Ponadto, proponowany środek może stanowić element wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

Rozwiązanie tymczasowe – podatek od usług cyfrowych

Druga z proponowanych dyrektyw, ma stanowić rozwiązanie tymczasowe na czas prac nad docelową reformą oraz zapewnić rozwiązanie na szczeblu Unii na wypadek braku konsensusu co do rozwiązania docelowego.

Podatek od usług cyfrowych ma umożliwić natychmiastowe generowanie dochodów dla państw członkowskich, z zastrzeżeniem zawartych w nim mechanizmów w celu ograniczenia możliwości wystąpienia podwójnego opodatkowania.

Dyrektywa ma również zapobiec wprowadzeniu przez niektóre państwa członkowskie własnych rozwiązań w tym zakresie, co mogłoby skutkować powstaniem krajowych rozwiązań ze szkodą dla jednolitego rynku.

Propozycja Komisji zakłada, że podatek będzie nakładany na przychody z działalności, w ramach której główną rolę w tworzeniu wartości odgrywają użytkownicy, takich jak:

  • ze sprzedaży przestrzeni reklamowej w Internecie;
  • z działalności w zakresie pośrednictwa internetowego, która zapewnia użytkownikom możliwość interakcji z innymi użytkownikami i może ułatwiać im zawieranie ze sobą transakcji sprzedaży towarów i usług;
  • ze sprzedaży danych generowanych w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników.

Obie dyrektywy zakładają wprowadzenie podatku od 1 stycznia 2020 r. Natomiast wdrożenie rozwiązania tymczasowego jest uzależnione od odroczenia rozwiązania docelowego.

Zakład cyfrowy w Unii Europejskiej - wyzwania

Bądź z nami w kontakcie