Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.06 - 11.06.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.06 - 11.06.2018

Jest 4 czerwca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Nieodpłatne przekazanie WNiP w ramach likwidacji nie pozwoli odliczyć VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 198/18), nieodpłatne przekazanie w ramach likwidacji wartości niematerialnych i prawnych na rzecz wspólnika podlega VAT, nie stanowiąc jednak transakcji sprzedaży. W konsekwencji, dokonanie tego rodzaju czynności nie wymaga udokumentowania fakturą, nie dając tym samym prawa do odliczenia. Uzasadniając swoje stanowisko, WSA wskazał, że nieodpłatne wydanie wartości niematerialnych i prawnych to czynność, która jedynie dla celów opodatkowania została zrównana w skutkach z czynnościami odpłatnymi. Oznacza to, że nie można automatycznie przyjąć, że czynność ta mieści się w pojęciu sprzedaży, co wiązałoby się z obowiązkiem wystawienia faktury. Skoro nie doszło do wystawienia faktury, nie można również odliczyć VAT.

PIT: Senat przegłosował zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w spadku lub darowiźnie

W dniu 7 czerwca br. Senat przegłosował zmiany w zakresie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja zakłada m.in. złagodzenie zasad dotyczących opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku tych nabytych w drodze darowizny wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji.

Ochrona interesów podatnika: Interpretacja pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu”

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 7 czerwca br. (sygn. akt. III SA/Wa 2753/17), na gruncie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, pojęcie „dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu” należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o większość (ponad połowę) ogólnej liczby głosów określonych w statucie spółki. Bowiem te dane są najbardziej weryfikowalne. Natomiast interpretacja wiążąca większość głosów z doraźną faktyczną frekwencją na poszczególnych walnych zgromadzeniach nie znajduje oparcia w treści przepisu.

Ordynacja podatkowa: WSA w Warszawie po stronie fiskusa ws. GAAR

W dniu 30 maja 2018 r. WSA w Warszawie oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii zabezpieczającej. Potwierdził tym samym decyzję Ministra Finansów, co do uznania modelu działania podatnika za sprzeczny z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Sąd zgodził się z fiskusem, że operacja związana ze skupem akcji za pośrednictwem spółki celowej i ich późniejszą odsprzedażą to niedozwolona optymalizacja podatkowa. Podatnik na transakcji sprzedaży akcji miał uzyskać korzyść podatkową w postaci wygenerowania straty w wysokości około 430 mln zł.
Sąd wskazał ponadto, że zgodność przepisów o GAAR z Konstytucją nie powinna budzić wątpliwości.
 

Pozostałe zagadnienia: Wprowadzenie zasad obowiązkowego raportowania do Dyrektywy UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

25 maja 2018 r. Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła zmiany do Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (zwanej DAC 6) wprowadzające obowiązek automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. 5 czerwca 2018 r. DAC 6 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Celem nowych regulacji wprowadzonych przez DAC 6, jest umożliwienie organom podatkowym wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania oraz poprawienie efektywności kontroli podatkowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Dyrektywa UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania”
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs