Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.04 - 07.05.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.04 - 07.05.2018

Jest 7 maja 2018 r. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Projekt ustawy dotyczący kas fiskalnych

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, ustawodawca przewiduje wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych (rejestrujących) – tzw. kas online. W nowym systemie, dane z kas będą przesyłane w sposób bezpośredni i automatyczny do Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem, proces wymiany kas fiskalnych ma być rozłożony w czasie. Przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Nowelizacja ma wejść w życie 1 października 2018 r.

PIT: Pokrywanie przez pracodawcę kosztów wyżywienia w wysokości przekraczającej limit diet podczas podróży służbowej

Na podstawie wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., ryczałtowe określenie kosztów wyżywienia pracownika w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju powoduje, że tylko do tej wysokości jest możliwe zwolnienie od podatku wydatków pracodawcy poniesionych na wyżywienie pracownika. Jeżeli koszty wyżywienia są wyższe, wtedy pracodawca jest zobowiązany uznać, tę nadwyżkę za przychód pracownika i pobrać od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

Ochrona interesów podatnika: Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie w kontekście

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia br., użyte w przepisie art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa pojęcie „prawa i obowiązki osoby prawnej wynikające z przepisów prawa podatkowego”, jest pojęciem o bardzo szerokim zakresie i obejmuje ono także zobowiązania podatkowe związane ze składnikami majątku, które są przydzielone właściwemu podmiotowi. Zobowiązania podatkowe są konsekwencją powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed przeniesieniem majątku do innego podmiotu i jest związany ze składnikiem tego majątku, to obowiązek ten przechodzi na nabywcę majątku.

CIT: Ostateczny odbiorca w umowie cash-poolingu

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 kwietnia 2018 r. wydał wyrok, w którym odniósł się do kwestii ostatecznego odbiorcy w umowie cash-poolingu oraz do kwestii zastosowania klauzuli ostatecznego odbiorcy w polsko-szwedzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sąd kolejny raz podkreślił, że agent, który jedynie zarządza płynnością finansową w ramach umowy cash-poolingu nie może mieć statusu ostatecznego odbiorcy. Ponadto sąd wskazał, że pomimo rozbieżności w wersji polskiej i angielskiej umowy o u unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Szwecją, zastosowanie powinna mieć wersja angielska, która w odróżnieniu do wersji polskiej zawiera klauzulę tzw. „beneficial owner”. Należy podkreślić, że rozbieżności językowe w tym zakresie sprostowano w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017 r.

Pozostałe zagadnienia: Indywidualne dane dużych podatników CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Dane dotyczą zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 27b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs