Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.05 - 21.05.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.05 - 21.05.2018

Jest 21 maja 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Przepisy warunkujące prawo do odliczenia od terminowego złożenia korekty deklaracji niezgodne z Dyrektywą

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2488/17), przepisy Ustawy o VAT, które uzależniają prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowych transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia od terminu złożenia przez podatnika korekty deklaracji podatkowej są sprzeczne z przepisami Dyrektywy 112, naruszając tym samym zasadę neutralności. W przypadku spełnienia wszelkich przesłanek materialnych warunkujących prawo do odliczenia, podatnik będzie mógł zatem odliczyć podatek w tym samym okresie, w którym wykaże podatek należny, a nie w rozliczeniu bieżącym.

Ulgi i dotacje: Korekta kosztów kwalifikowanych powinna być rozliczana na bieżąco

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 17 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2192/17) wskazał, że w przypadku gdy po rozliczeniu ulgi B+R za dany okres, podatnik otrzyma faktury korygujące (in plus, in minus) dotyczące rozliczonych już kosztów kwalifikowanych, należy zastosować ogólne zasady korekty kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 4i ustawy CIT. Przepisy dotyczące ulgi na badania i rozwój w ogóle nie traktują o tego typu sytuacjach. Zdaniem sądu, wbrew stanowisku organu, wystawienie faktury korygującej nie jest jednoznaczne ze zwrotem wydatku podatnikowi. Nie jest wystarczające bowiem, że uzyskana kwota tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku. O ile więc takie korekty nie wynikają z błędu rachunkowego lub oczywistej pomyłki, pomimo że dotyczą kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi, powinny być rozliczane na bieżąco. Zdaniem sądu, uwzględniając cel gospodarczy oraz ideę korekty kosztów, jest to jedyna prawidłowa wykładnia.

PIT: Komandytariusz spółki komandytowej traci możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 maja br. (sygn.akt. II FSK 1391/16), w świetle treści art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik zostanie wspólnikiem spółki komandytowej, co będzie równoznaczne z prowadzeniem odrębnej pozarolniczej działalności gospodarczej, utraci prawo do opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Poza działalnością gospodarczą wykonywaną w formie karty podatkowej, rozpocznie, bowiem prowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Nieuzasadnione i sztuczne jest zdaniem Sądu dokonywanie rozróżnienia między pojęciami „działalność gospodarcza” i „przychody z działalności gospodarczej”.

CIT: Koszty pośrednie a otrzymanie faktury

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 15 maja 2018 r. (sygn. akt: II FSK 1034/16) wydał wyrok, w którym uznał, że koszty pośrednie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu zgodnie z Ustawą o CIT jedynie na podstawie faktury lub rachunku, a nie na podstawie szacunku czy dowodu wewnętrznego. Sąd wskazał, że art. 15 ust. 4e Ustawy o CIT jednoznacznie wskazuje, że możliwość rozpoznania kosztów podatkowych jest uzależniona od otrzymania faktury, a wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy brak faktury ma charakter trwały (podatnik nie ma możliwości uzyskania jej w przyszłości).

Pozostałe zagadnienia: Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny

W dniu 10 maja br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze spadku lub darowizny w porównaniu do przepisów obowiązujących od 2018 r. Dodano m.in. przepis do ustawy PIT który pozwoli na zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy środki te wykorzystywane przez darczyńcę były przez niego amortyzowane. Teraz ustawą zajmie się Senat.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs