TP Alert: Forum Cen Transferowych – najważniejsze informacje (analizy porównawcze oraz uproszczone APA)

Forum Cen Transferowych – najważniejsze informacje

Dnia 12 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Cen Transferowych (dalej: „Forum”) zorganizowane przez Ministerstwo Finansów. Przewodnim tematem Forum były praktyczne problemy i wyzwania związane z analizami porównawczymi.

1000
Transfer Pricing Alert

Podczas spotkania przedstawiono założenia dotyczące wprowadzenia uproszczonej procedury zawierania porozumień cenowych, czyli tzw. APA.

Forum Cen Transferowych to nowa inicjatywa Ministerstwa Finansów mająca na celu dyskusję na temat cen transferowych w gronie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, doradców podatkowych i biznesu. Dodatkowo rozważane jest zaproszenie do uczestnictwa w Forum sędziów sądów administracyjnych oraz przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Analizy benchmarkingowe

W trakcie Forum omawiano głównie kwestie dotyczące przygotowywania analiz porównawczych oraz rekomendacji w zakresie wykorzystania danych do takich analiz, m.in.:

  • sposób przetwarzania i interpretacji wyników na podstawie uzyskanego przedziału rynkowego,
  • stosowanie analiz porównawczych opartych o dane (lokalne) z rynku polskiego, 
  • przygotowanie i częstotliwość aktualizacji analiz rynkowości dla transakcji finansowych,
  • strategie wyszukiwania danych porównawczych,
  • znaczenie oraz rodzaje korekt zwiększających porównywalność danych w analizach porównawczych,
  • konieczność przygotowania analizy benchmarkingowej dla usług o niskiej wartości dodanej.

W ramach dyskusji poruszono także temat konieczności i zasadności przygotowywania dokumentacji dla transakcji realizowanych pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi.

Uproszczone porozumienia cenowe

Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali ogólny zarys założeń projektu przepisów na temat uproszczonych porozumień cenowych („dalej „uAPA”). Procedura uAPA ma mieć zastosowanie do ściśle określonych transakcji, takich jak usługi o niskiej wartości dodanej oraz proste transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne).

Według założeń procedura uzyskiwania uAPA powinna trwać 3 miesiące, natomiast sama decyzja mogłaby obowiązywać maksymalnie 3 lata, jednak z możliwością przedłużenia. Opłata za złożenie wniosku o uAPA ma zostać ustalona na jednym, stałym poziomie bez względu na wartość transakcji.

Jej wysokość będzie niższa niż za standardową procedurę APA.

W ramach procedury uAPA decyzja wydawana będzie na podstawie oświadczeń dotyczących analizy funkcjonalnej, wystandaryzowanego wniosku składającego się m.in. z części opisowej, danych i wskaźników finansowych oraz przy wykorzystaniu danych rzeczywistych dotyczących transakcji. Zrezygnowano z obowiązku przedstawiania prognoz finansowych, podnosząc jednakże konieczność wprowadzenia warunków krytycznych dla danej transakcji.

Procedura uAPA, podobnie jak obecne postepowania w sprawie uzyskania porozumień cenowych zakłada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do danych wrażliwych poprzez objęcie jej tajemnicą skarbową. Ministerstwo planuje jedynie publikację rocznych statystyk o wydanych decyzjach
dot. APA i uAPA.
 

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Jak poinformowano, projekt zmian w Ordynacji podatkowej w związku  z wprowadzeniem przepisów o uAPA zostanie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym w najbliższym okresie (koniec kwietnia - początek maja br.). Obecnie projekt trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.

Ponadto planowane są zmiany dotyczące standardowych decyzji w sprawie APA. Zmiana ma dotyczyć okresu obowiązywania porozumienia cenowego. Aktualnie, decyzja może obowiązywać od dnia złożenia wniosku o APA, po zmianach miałaby ona obowiązywać od początku roku, w którym złożono wniosek.
 

Wyjaśnienia do CIT/TP i PIT/TP

Dodatkowo do końca maja 2018 r. planowane jest opublikowanie wyjaśnień w zakresie wątpliwości odnośnie wypełniania formularzy CIT/TP i PIT/TP.

Kolejne spotkania

Data kolejnego spotkania Forum Cen Transferowych nie jest jeszcze znana. Również częstotliwość spotkań nie jest jeszcze ustalona. Będziemy na bieżąco informować o jego dalszych pracach.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie tematów dyskutowanych w ramach Forum lub innych kwestii związanych z problematyką cen transferowych, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs