Obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych i zmiany w mobilności pracowników oddelegowanych spoza Unii Europejskiej

Obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami okresem składania rocznych zeznań podatkowych, warto przypomnieć o kilku istotnych szczegółach związanych z rozliczeniem rocznym, a także zwrócić uwagę na niedawno wprowadzone zmiany w przepisach prawa dotyczące mobilności pracowników.

1000

Z fiskusem w Polsce poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego muszą rozliczyć się zarówno osoby o niegraniczonym obowiązku podatkowym (polscy rezydenci podatkowi), jak i osoby, które będąc rezydentem podatkowym w innym państwie, uzyskały dochody również w Polsce.

Ze względu na coraz większą liczbę obcokrajowców - również spoza Unii Europejskiej - przyjeżdżających do pracy w Polsce (zarówno w ramach oddelegowania, jak i na dłuższy okres czasu w oparciu o lokalną umowę), ważne jest odnotowanie zmian w ustawie o cudzoziemcach, które obowiązują od 12 lutego 2018 r. Wynikają one przede wszystkim z konieczności wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (dalej jako: „dyrektywa ICT”).

W znowelizowanej ustawie znalazła się definicja m.in. mobilności, która powinna być rozumiana jako uprawnienie cudzoziemca (posiadającego ważny dokument pobytowy z adnotacją „ICT” wydany przez inne państwo członkowskie UE niż to, w którym korzystać będzie z tego uprawnienia) do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie. Mobilnością krótkoterminową będzie korzystanie przez obcokrajowca z mobilności przez maksymalnie 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim UE, a długoterminową – pobyt przekraczający 90 dni w danym państwie członkowskim UE.

Regulacja odnosi się do przeniesienia w ramach przedsiębiorstwa, czyli mówiąc wprost – do oddelegowania i dotyczy zarówno kadry kierowniczej, specjalistów, jak i pracowników odbywających staż. Nazwa tej ostatniej grupy może być myląca – nie chodzi bowiem o studentów, a o stażystów już posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Nowy rodzaj zezwolenia – na pobyt czasowy cudzoziemca w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – będzie wydawany przez wojewodę po zbadaniu, czy przybywający na oddelegowanie cudzoziemiec łącznie spełnia ustawowe warunki. Wśród nich jest m.in. wymóg zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw co najmniej 12 miesięcy (kadra kierownicza i specjaliści) lub 6 miesięcy (stażyści) czy możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego po zakończeniu oddelegowania lub przeniesienia do innego przedsiębiorstwa wewnątrz grupy przedsiębiorstw mającego siedzibę poza terytorium UE.

Co ciekawe, minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy oraz gospodarki będzie mógł w drodze rozporządzenia zarówno ogłosić listę zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki, jak i określić limit udzielanych zezwoleń nowego typu, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy oraz kwestie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Maksymalny okres oddelegowania do Polski dla stażystów będzie wynosił rok, a dla kadry kierowniczej i specjalistów – 3 lata. Po upływie tego okresu będą musieli opuścić terytorium państw członkowskich chyba, że wcześniej zaaplikują o nowe zezwolenie na pobyt, już w oparciu o inną podstawę pobytu.

Mateusz Zawadka

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs