Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.02 - 26.02.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.02 - 26.02.2018

Jest 26 lutego 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ceny transferowe: MF opublikowało projekt zmieniający termin sporządzenia dokumentacji podatkowej

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów 22 lutego 2018 r. opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Projekt przesuwa na koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego termin sporządzenia tzw. dokumentacji Local File (w tym analiz porównawczych), grupowej dokumentacji Master File, przedłożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Do 27 lutego 2018 r. przewidziano termin na zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu. Spodziewamy się zatem pilnego wydania rozporządzenia.

VAT: Dealer odliczy w całości VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi lub zastępczymi

Zgodnie w wyrokiem WSA z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 445/17), dealer samochodowy ma możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazdy przejściowo wykorzystywane jako samochody demonstracyjne lub zastępcze, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu oraz złożenia informacji VAT-26. Uwzględniając charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, WSA wskazał, że skoro w jakimkolwiek momencie założonego czasu korzystania z samochodu może nastąpić jego sprzedaż, nie można przyjąć, że nastąpiła zmiana przeznaczenia samochodu. Skoro cel który przyświecał wprowadzeniu samochodu do działalności handlowej spółki polegał wyłącznie na przeznaczeniu do odsprzedaży, można odliczyć VAT w całości.

PIT: Sprzedaż nieruchomości rozliczamy w odrębnym zeznaniu podatkowym

Podatnicy, którzy w 2017 r. sprzedali nieruchomość lub prawa związane z nieruchomościami i osiągnęli z tego tytułu przychód, zobowiązani są do złożenia oddzielnej deklaracji PIT-39. Zbycie nieruchomości opodatkowane jest 19% stawką podatku. W zeznaniu za 2017 r. należy wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 2012 do 2017 r. Sprzedaż nieruchomości w 2017 r., nabytych przed 1 stycznia 2012 r. nie podlega opodatkowaniu. Termin na złożenie PIT-39 przypada na 30 kwietnia br. i do tego też dnia należy uiścić zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

CIT: Opłata za zawieszenie rozliczenia transakcji nie stanowi KUP

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 1244/17), opłat naliczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku z zawieszeniem rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazał WSA, nie można uznać, że dodatkowe opłaty naliczane w związku z brakiem dostępnych środków służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Tego rodzaju opłaty stanowią bowiem rodzaj sankcji za niewywiązanie się z postanowień umownych i wynikają z niewłaściwego działania bądź niezachowania należytej staranności przez podatnika.

Pozostałe zagadnienia: Odsetki od nieterminowej wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela

WSA w Warszawie 22 lutego 2018 r. wydał kolejny wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem PIT odsetek od nieterminowej wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń (sygn. akt III SA/Wa 766/17). W wyroku tym sąd nie podzielił argumentacji zakładu ubezpieczeń i wskazał, że otrzymanych odsetek nie można utożsamiać z kwotami otrzymanymi z tytułu odszkodowania, które są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego. Tego rodzaju odsetki nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zatem stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Tym samym po stronie zakładu ubezpieczeń powstaje obowiązek sporządzenia i przesłania otrzymującemu takie świadczenie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie