Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.12.2017 - 08.01.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.12.2017 - 08.01.2018

Jest 8 stycznia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Cło i akcyza: Od stycznia 2019 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zostaną opodatkowane akcyzą

Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Stawka podatku akcyzowego dla płynu do papierosów elektronicznych wyniesie 0,5 zł/ml płynu, natomiast dla wyrobów nowatorskich 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Przepisy te miały obowiązywać już od 1 stycznia br. jednak w wyniku przyjęcia w Sejmie poprawki do tej ustawy, do końca 2018 r. zostanie utrzymana zerowa stawka akcyzy na płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.

PIT: Grunt i prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży stanowią towary handlowe

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 3 stycznia br. (sygn.akt. II FSK 3120/16), co do zasady grunt i prawo wieczystego użytkowania gruntu mogą stanowić środki trwałe, co do których koszty podatkowe rozliczane są poprzez odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 22g ust. 1 ustawy PIT. Zasady te nie mają jednak zastosowania w sytuacji, gdy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, np. handel nieruchomościami czy gruntami, działalność deweloperska (jak w niniejszej sprawie) zakupione grunty stanowią towary handlowe. Zatem, generalnie do środków trwałych nie zalicza się gruntów i praw wieczystego użytkowania nabytych z zamiarem odsprzedaży. W takiej sytuacji koszty podatkowe rozliczane są na zasadach ogólnych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Ulgi i dotacje: Ulga podatkowa na prace B+R

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, od 2018 r. w ramach ulgi B+R przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo do 100% kosztów kwalifikowanych (150% dla przedsiębiorstw posiadających status CBR). Zmiany objęły także definicję kosztów wynagrodzeń, umożliwienie odliczania kosztów umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi, dodanie kategorii kosztów obejmujących nabycie sprzętu laboratoryjnego. Od tego roku z ulgi będą także mogli korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE w odniesieniu do tych kosztów, które nie są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

VAT: Zwolnienie od VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej

W dniu 29 grudnia 2017 r. wydana została interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne. Jak zostało wskazane w interpretacji, przedmiotowe usługi co do zasady objęte są zakresem zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18a ustawy VAT, z uwzględnieniem wskazanych w interpretacji zasad i warunków.

Pozostałe zagadnienia: Split payment podpisany przez Prezydenta

W dniu 20 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego mechanizm podzielonej płatności (split payment). Istota split payment polega na tym, że wartość sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek VAT. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs