Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.01 - 22.01.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.01 - 22.01.2018

Jest 22 stycznia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Przejęcie kredytu za wynagrodzeniem nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przejemcy

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 16 stycznia 2018 r. (sygn.akt. II FSK 3584/15), w sytuacji, gdy przejemca przejmuje dług wynikający z umowy kredytowej, a zatem będzie zobowiązany na tej podstawie, do spłaty pozostałej części kredytu, nie uzyskuje przychodu, bowiem w tej samej wysokości (kwocie) będzie zobowiązany do spłaty tego kredytu. Zastosowanie w takim przypadku będzie miał art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT. Należy wskazać, iż zaprezentowane w omawianym wyroku stanowisko NSA, jest potwierdzeniem kształtującej się linii orzeczniczej NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie.

VAT: Sprzedaż towarów przez syndyka poza VAT

Jak orzekł WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 986/17), sprzedaż przez syndyka towarów objętych spisem z natury, po upływie 12 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez upadłego podatnika nie podlega VAT. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych, że w transakcji sprzedaży podatnik wystąpi w roli podatnika VAT, a dostawę towarów należy opodatkować na zasadach ogólnych. W ocenie WSA, sprzedaż po upływie 12 miesięcy od zakończenia działalności powoduje, że sprzedawany towar staje się majątkiem prywatnym upadłego podatnika, który już nie zamierza wykonywać czynności opodatkowanych. Dostawa towarów pozostałych po remanencie będzie zatem poza VAT.

PIT: Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 74/17) po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy z tytułu wypłacanego mu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych. W wyroku tym wskazano, że przychód pracowniczy występuje m.in. wtedy, gdy świadczenia zostały spełnione w interesie pracownika. Jeżeli więc pracownicy otrzymują zwrot kosztów użytkowania przez nich własnego samochodu do celów działalności spółki, w takiej sytuacji nie można więc mówić o świadczeniu w interesie pracownika, który zwiększałby jego aktywa.

Ulgi i dotacje: Projekt ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Nowy projekt ustawy dot. Specjalnych Stref Ekonomicznych zakłada utworzenie terytorium SSE na terenie całego kraju, co umożliwi lokowanie inwestycji w dowolnie wybranym przez inwestora miejscu. Ponadto, zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE będzie wydawane na określony czas od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji i parametrów inwestycji. Nowe przepisy zakładają również obowiązek obliczania wyniku podatkowego dla każdego zezwolenia oddzielnie, co dla wielu przedsiębiorców działających w SSE może być znacznym utrudnieniem, szczególnie, że obowiązek ma dotyczyć także przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na dotychczasowych zasadach.

Pozostałe zagadnienia: Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę, nie stanowi kosztu dla pracodawcy

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 17 stycznia br. (sygn.akt. I SA/Gd 1525/17), wypłata przez spółkę świadczenia na rzecz pracownika w celu zabezpieczenia się spółki przed przyszłymi roszczeniami tego pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem zapisów umowy społecznej oraz wypłata na rzecz innego pracownika odszkodowania, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Celem poniesionych przez spółkę wydatków na rzecz byłych już pracowników było zaspokojenie ich roszczenia w zakresie odszkodowania związanego z rozwiązaniem stosunku pracy, a nie uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie