Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.01 - 15.01.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.01 - 15.01.2018

Jest 15 stycznia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty kredytu może stanowić koszt uzyskania przychodów

W dniu 10 stycznia 2018 r. został wydany wyrok NSA, sygn. akt II FSK 3491/16 dotyczący uznania prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu za koszt uzyskania przychodów. W przedmiotowym wyroku NSA wskazał, iż prowizja pobierana przez bank z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu stanowi koszty podatkowe, gdyż służy zabezpieczeniu źródła przychodów. Spółka nie może bowiem wykluczyć ryzyka, że na dzień wymagalności kredytu nie będzie posiadała odpowiednich środków do jego spłaty, co może mieć wpływ na możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Ochrona interesów podatnika: Planowana nowelizacja ustaw podatkowych, które weszły w życie od 2018 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej m.in., przepisy które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. mocą ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Główne cele nowelizacji to przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji majątku otrzymanego w ramach spadku lub darowizny, jednoznaczne wyłączenie z opodatkowania wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych, doprecyzowanie zasad opodatkowania akcyjnych programów motywacyjnych.
Proponowane zmiany, mimo że uchwalone w trakcie roku, miałyby obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2018 r.

VAT: Zasady kwalifikowania na gruncie ustawy VAT dostawy towaru i ewentualnego montażu tego towaru

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznania z dnia 11 stycznia br. (sygn.akt. I SA/Po 891/17), mając na uwadze art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy VAT, które to przepisy w sposób wyraźny wyodrębniają dostawę towarów od świadczenia usług, jak również dorobek orzeczniczy TSUE należy stwierdzić, iż dla celów podatku VAT każde świadczenie powinno być uznane za odrębne i niezależne. Skoro w ramach umowy z klientem są przypadki, gdy podatnik dokonuje dostawy bez montażu, który jest wykonywany przez podmiot trzeci to świadczy to o tym, iż nie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, lecz odrębnymi świadczeniami, tj. dostawą towaru i świadczeniem usług (montażem stanowiącym usługę budowlaną), dla którego ustawa VAT przewiduje odrębny sposób opodatkowania.

PIT: Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 wskazał, iż skorzystanie przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicę ze świadczeń w postaci zakwaterowania w kraju oddelegowania, transportu z Polski do miejsca oddelegowania oraz z miejsca oddelegowania do Polski, jak również z transportu do miejsca pracy oraz z miejsca pracy wynikają z obowiązku pracodawcy do stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego i w konsekwencji nie stanowią przychodu pracowników ze stosunku pracy. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.

Pozostałe zagadnienia: Tożsamość wspólnika nie wyklucza powstania przychodu

WSA w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 181/17) orzekł, iż umorzenie zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych spółce komandytowej przez inne spółki komandytowe, w przypadku gdy ten sam podmiot jest wspólnikiem wszystkich spółek, prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika. Uzasadniając, WSA podkreślił, że spółki komandytowe mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, a osiągnięty przez nie przychód podlega opodatkowaniu po stronie wspólnika proporcjonalnie do udziału w zysku. Nie można zatem wnioskować, że umorzenie zobowiązań po stronie spółki nie spowoduje powstania przychodu ze względu na tożsamość wspólnika spółki zaciągającej i udzielającej pożyczki.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs