Tax Alert: Zmiany w CIT od 2018 r. – publikacja ustawy

Zmiany w CIT od 2018 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2175) opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

1000

Autorzy

Tax Alert: Zmiany w CIT od 2018 r. – publikacja ustawy

Wprowadzone zmiany w zakresie podatku CIT dotyczą następujących obszarów:

Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów:
(-) z zysków kapitałowych
(np. ze zbycia akcji, udziału w zyskach osób prawnych)
oraz
(-) z działalności gospodarczej.

Przychody i koszty (oraz ew. strata) z każdego źródła będą rozliczane odrębnie.

 • Wprowadzono także szczególne regulacje odnoszące się do ubezpieczycieli, banków i SKOK-ów – przychody tych podmiotów będą zasadniczo kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

W skutek nowelizacji zawężeniu uległ zakres zwolnienia z podatku u źródła w praktyce do dywidend (wyłączono np. dochody z likwidacji spółek lub połączeń/podziałów spółek lub połączeń/podziałów spółek).

 • Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji:
  (-) rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne (w tym od podmiotów niepowiązanych),

(-) ograniczenie kosztów finansowych netto do 30 proc. EBITDA w odniesieniu do nadwyżki ponad 3 mln zł. W przypadku Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) limit odnosi się do całej grupy.

Wprowadzenie możliwości szacowania dochodu lub straty podatkowej, jeżeli koszty finansowania dłużnego przekraczają wartość finansowania jaką podatnik uzyskałby od podmiotu niepowiązanego (na podstawie rynkowej zdolności kredytowej podatnika).

Rozszerzono definicję kosztów finansowania dłużnego o:
(-) odsetki, (-) prowizje, (-) premie, (-) część odsetkową raty leasingowej, (-) kary i (-) opłaty
za opóźnienie w spłacie.

 • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na niektóre usługi niematerialne (np. usługi doradcze, reklamowe, marketingowe, przetwarzania danych), należności licencyjne oraz kosztów ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń (z wyłączeniem udzielanych przez podmioty profesjonalne np. banki, towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji) do 5 proc. EBITDA. Limit ma zastosowanie do kosztów przekraczających w roku podatkowym 3 mln zł.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz opłat licencyjnych, jeżeli wartości te były przez podatnika (lub przez spółkę osobową, której podatnik jest wspólnikiem), nabyte lub wytworzone a następnie zbyte –
do wysokości przychodu uzyskanego z ich pierwotnego zbycia.

 • Skutki otrzymania przez podatnika decyzji o prawidłowości cen transferowych (APA):
  (-) zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla usług niematerialnych,
  (-) wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do transakcji lub innych zdarzeń objętych APA.
 • Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi oraz członków PGK z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 • Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej: (-) obniżenie progów dla PGK,
  (-) skrócenie okresu zawiadamiania urzędu skarbowego o utworzeniu PGK,
  (-) wyłączenie z kosztów darowizn między członkami PGK,
  (-) konieczność rozliczenia CIT
  3 lata wstecz w przypadku naruszenia warunków PGK,
  (-) utrata statusu podatnika przez PGK z ostatnim dniem roku podatkowego, w którym naruszono warunki PGK.
 • Wyłączenie z kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji) spółki, w części w jakiej pomniejszałyby one przychody związane z kontynuacją działalności tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem aportu, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem PGK.
 • Proponowana zmiana ma przeciwdziałać tworzeniu struktur ukierunkowanych na tzw. debt push down, pozwalających na rozliczenie odsetek od pożyczek/kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów z przychodami z działalności gospodarczej nabywanej spółki.
 • Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym (np. centra handlowe, domy towarowe, butiki), o wartości początkowej ponad 10 mln zł; stawka podatku wyniesie 0,42 proc. nadwyżki wartości początkowej ponad kwotę 10 mln zł rocznie.
  Szczególne zasady ustalania wartości początkowej przewidziano dla nieruchomości będących
  we współwłasności oraz spółek osobowych.
  Podatek nie będzie naliczany w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
  Podatnicy będą mieli prawo odliczyć podatek od nieruchomości od podatku CIT.
 • Zmiana zasad opodatkowania CF:
  (-) status CFC uzależniony
  m.in. od faktycznie uiszczanego podatku za granicą (w miejsce nominalnej stawki podatkowej),
  (-) obniżenie progu przychodów pasywnych z 50 proc. do 33 proc., (-) zmieniona definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego udziału „kontroli” podatnika z 25 proc. do 50 proc.), (-) obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę oraz dochody ze zbycia udziałów efektywnie opodatkowane
  w Polsce.
 • Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

Przychód wspólnika będzie ustalany w oparciu o wartość emisyjną udziałów (akcji), rozumianą jako cena po jakiej obejmowane są udziały (akcje), 

nie niższa niż ich wartość rynkowa.

 • Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej na niemal wszystkie podmioty komercyjne (w tym fundacje, spółdzielnie) i wierzytelności z tych podmiotów.
 • Dodanie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego przestanie być czynnością neutralną podatkową jeżeli podatnik nie wskaże uzasadnienia ekonomicznego dla wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji
  z 3 500 zł do 10 000 zł.

Podsumowanie

Celem ustawy nowelizującej jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatków dochodowych,
w tym od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, zwiększające poziom podatków dochodowych. Wprowadzane zmiany są daleko idące i mogą mieć istotny wpływ na sytuację podatników, która wymaga szczegółowej analizy, zwłaszcza że czas na dostosowanie się do wprowadzanych zmian jest bardzo krótki – ustawa wchodzi w życie wraz z początkiem roku 2018.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs