Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.10 - 06.11.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.10 - 06.11.2017

Jest 6 listopada 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

PCC: Zakup towarów zagranicznych przez internet a PCC

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 31 października br. (sygn. akt. I SA/Po 424/17), w przypadku gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest wyłącznie na warunkach przedstawionych przez sprzedawcę, z całkowitym pominięciem możliwości negocjacji (opcja „kup teraz”), umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy, a więc – gdy sprzedawca nie posiada miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Polski, miejscem zawarcia umowy także nie może być terytorium Polski. W związku z tym, jeśli sprzedawcą jest podmiot zagraniczny, wówczas nie są spełnione wszystkie przesłanki z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy PCC, a tym samym zakup towarów nie podlega po stronie kupującego opodatkowaniu PCC.

PIT: Rząd przyjął projekt przewidujący zniesienie górnego limitu składek na ZUS

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność), przewiduje przyjęty w ubiegłym tygodniu projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmiany miałyby wejść w życie od przyszłego roku.

CIT: Specjalny urząd do obsługi największych podatników

Jak wskazał wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej, począwszy od 1 kwietnia 2018 r. planowane jest utworzenie Czwartego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Będzie to urząd dedykowany do największych podatników. Nowy organ początkowo będzie współpracował z ok. 600 podmiotami, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości (w walucie polskiej) przekraczającej 200 mln euro. Docelowo ma on objąć 3 tysiące firm, które mają ponad 50 mln euro przychodu.

VAT: O momencie wykonania usługi nie rozstrzyga moment rozliczenia

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 2 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 829/17, I SA/Kr 830/17), przez moment wykonania usługi należy rozumieć moment wykonania wszystkich składających się na nią czynności, a nie moment rozliczenia z usługobiorcą. Tym samym, WSA uznał za błędne stanowisko podatnika, zgodnie z którym o momencie wykonania usługi decyduje otrzymanie akceptacji zakresu prac oraz należnego wynagrodzenia. Jednakże, w przypadku gdy usługi rozliczane są kwartalnie, wraz z określeniem kwoty należnej za czynności wykonane w danym okresie dochodzi do wykonania usługi w części.

Ochrona interesów podatnika: Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Dnia 3 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało opublikowane ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend. Transakcje te polegają co do zasady na tym, iż zagraniczny inwestor nie nabywa udziałów w polskich spółkach bezpośrednio, ale z wykorzystaniem spółek zlokalizowanych w innych państwach UE lub EOG. Według MF optymalizacja podatkowa ma polegać natomiast na tym, iż wypłata dywidendy do spółki pośredniej, spełniając formalne warunki zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z dyrektywy PSD nie podlega opodatkowaniu. Jednocześnie, z uwagi na wewnętrzne uregulowania, przekazanie otrzymanej kwoty inwestorowi zagranicznemu w formie dalszej dywidendy lub innej płatności, może nastąpić również bez podatku.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs